ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                      ΑΔΑ: 6Ν5ΨΩΡΡ-ΡΟΧ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                   Kρανιδι 20/2/2019

                                                                                                             Αρ.πρωτ.:1371

                                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

                    ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11 Τ.Κ.: 213 00 Κρανίδι

Πληροφορίες: Β. Πασιαλής

τηλ.:2754360002 fax: 2754023667

E-mail: m.ermionidas@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παραλαβή – προσωρινή εναπόθεση μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

Α/Α    Είδος                                                 Ποσότητα                     CPV


1 Υπηρεσία: «Παραλαβή-προσωρινή     1.326 τόνοι           90512000-9                          εναπόθεση μεταφόρτωση

και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών»

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 59.670,00 ευρώ προ ΦΠΑ ή 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-6162.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ερμιονίδας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη, Αριθμός 11, στις 6/3/2019, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 6η/3/2019 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης.

1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:


Επωνυμία :ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση :ΟΔΟΣ: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 11

Πόλη :ΚΡΑΝΙΔΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός: 21300

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS:

NUTS1:EL6(Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα)
NUTS2:EL65(Περιφέρεια: Πελοπόννησος)
NUTS3:EL651(Νομός: Αργολίδας GR251)

Τηλέφωνο 2754360002 Φαξ 2754023667

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο m.ermionidas@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Πασιαλής

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.ermionida.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Πασχαλίδου Δήμητρα). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής


α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

• κράτος-μέλος της Ένωσης,

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

• σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4. Εναλλακτικές προσφορές:


Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής:


Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία αναλύονται ενδελεχώς στα άρθρα 2.2.42.2.5-2.2.6-2.2.7 και 2.2.8 της Διακήρυξης καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).

6. Εγγυήσεις:


Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

7. Διάρκεια σύμβασης:


Το ακριβές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση στα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ποσότητας 1.326,00tn Α.ΣΥΣ., είναι δύσκολο να υπολογιστεί αφού εξαρτάται άμεσα από την συμμετοχή του κοινού στο πρόγραμμα της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.ΣΥΣ. καθώς και τα οικονομικά δεδομένα και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τα οποία στην ουσία ορίζουν το ύψος της «κατανάλωσης», από το οποίο εξαρτάται ανάλογα η παραγωγή απορριμμάτων. Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας εκτιμάται ότι η εργασία θα εκτελεστεί μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση η εργασία θα ολοκληρωθεί μόλις συντελεστεί η Παραλαβή, Προσωρινή Εναπόθεση-Μεταφόρτωση & Μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ολόκληρης της ποσότητας των 1.326 τόνων Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας.

8. Τρόπος πληρωμής:


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, θα αντιστοιχεί στην αξία των υπηρεσιών που αυτός εκτέλεσε σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

9. Ενστάσεις:


Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:


Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:


Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο : https://cloudup.com/citHXRsDNeT

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   18/02/2019

 Αρ. Πρωτ.  1299

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

  

Σας προσκαλούμε την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο  : Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» που κατατέθηκε στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος» από τον Δήμο Ερμιονίδας.

 

ΘΕΜΑ 2ο  :   Εγκρίσεις έκτακτων δαπανών για ζημιές λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (Βροχόπτωση).

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμοί δικηγόρων.

 

ΘΕΜΑ  4ο :  Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου – Σχετ. με άδεια αυτοκινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012.

Υποβολή σχετικών αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A227%CE%9B1-63%CE%98%22&page=0

Παιδικοί Σταθμοί Κρανιδίου – Ερμιόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Το Νομικό Πρόσωπο αφού έλαβε υπόψη του:

Α) Το ΠΔ 99/28-9-2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών σταθμών που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων Δήμων ή υπηρεσίας Δήμου ΦΕΚ 141/2017 τεύχος Α’.

Β) Την αρ.πρωτ. 34200/11-10-2017εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικού Δ/νση Οργάνωσης για τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας του παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός του Νομικών Προσώπων των Δήμων.»

Γ) Την αριθμ. 41087/2-12-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/2017 τεύχος Β) Πρότυπος  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Δ) Την αριθμ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017 απόφαση Υπουργείου Υγείας «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους Δημοσίους και Ιδιωτικούς Βρεφικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.» (ΦΕΚ 3758/2017 ΤΕΥΧΟΣ Β’).

Ε) Την αριθμ. Υ1/Γ. Π. οικ. 15903/17-2-2014 Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας με θέμα Κανόνες Υγιεινής για την πρόσληψη μετάδοση λοιμόξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών.»

Πρoέβη στην άμεση υλοποίηση των παρακάτω αναφερόμενων ενεργειών προς πλήρη εναρμόνιση με τα προαναφερόμενα.

Συγκεκριμένα:

 1. Εξεδόθη σύννομη αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών.
 2. Κατασκευή Παιδικών Χαρών στους Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με την Νομοθεσία και Πιστοποίηση αυτών.
 3. Προμήθεια τροφίμων σύμφωνα με την σχετική απόφαση ως επίσης και κανόνων υγιεινής, ασφάλειας των Τροφίμων.
 4. Σύναψη σύμβασης με τεχνική εταιρία για μυοκτονία –  απεντόμωση σε όλους τος χώρους των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου, Ερμιόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. Σύνταξη μελετών από τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση κουζίνας, εξοπλισμός, αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευση, πλήρης αποκατάσταση δικτύου θέρμανσης κ.λ.π. οι οποίες προωθήθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση και άμεση υλοποίηση σύμφωνα με την αριθμ. 31630/2018 πρόσκληση
 6. Δημιουργία δωματίου ύπνου στο Παιδικό Σταθμό Κρανιδίου με πλήρη εξοπλισμό σύμφωνα με νόμιμες προδιαγραφές.
 7. Τοποθέτηση air- condition σε όλους τους χώρους για συμπλήρωση της κεντρικής θέρμανσης.
 8. Αντικατάσταση μοκετών στις αίθουσες εκπαίδευσης.
 9. Βάψιμο των μεταλλικών κατασκευών.
 10. Έχει διατυπωθεί αίτημα κατασκευής πεζογέφυρας για την είσοδο των παιδιών από την κεντρική πόρτα του του Παιδικού Σταθμού Κρανιδίου λόγω της κατωφέρειας που παρουσιάζει η είσοδος από την καγκελόπορτας.
 11. Έχουμε συστήσει επιστημονική ομάδα από παιδίατρο και ψυχολόγο η οποία συμπληρώνει το έργο της διαμόρφωσης, προσαρμογής, ανάπτυξης δεξιοτήτων στα παιδιά μας. Επίσης ο Δήμος έχει φροντίσει την απασχόληση ενός γυμναστή Π.Φ.Α. για τη εκγύμναση και την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών δύο φορές την εβδομάδα.
 12. Οι παιδικοί σταθμοί είναι πλήρως οργανωμένοι από  απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο Κρανίδι διαθέτουμε τέσσερις (4) βρεφονηπιοκόμους δεδομένου ότι λειτουργεί ως ολοήμερο και δύο (2) στην Ερμιόνη το οποίο λειτουργεί σε ένα τμήμα μέχρι τις 13:30.

Σύντομα έχει προγραμματιστεί και η διάθεση εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μήτσου Κυριακή

 

 

 

 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

1. Περίληψη 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%918%CE%A54653%CE%A0%CE%93-1%CE%98%CE%A6%22&page=0

2. 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9C%CE%9814653%CE%A0%CE%93-%CE%A9%CE%98%CE%A1%22&page=0

 

 

 

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 07.02.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 1040

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 11.02.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην υπ’ αρ. 2239/13.04.2008 σύμβαση για την υπηρεσία: «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος»
 2. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως μέλους της επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων (άρθρο 15 της αριθμ. 2504/99385/12.07.2018 Απόφασης Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 2914 Β΄/19.07.2019)
 4. Συζήτηση, λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104 Β΄/24.01.2019) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 6. Ορισμός δικηγόρων
 7. Διαγραφή ποσών λόγω λανθασμένης χρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1δ του Ν. 3463/2006
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019
 9. Περί ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Δελτίο Τύπου Δημάρχου Ερμιονίδας σχετικά με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

dimarxos-150x150Σήμερα, 5 Φεβρουαρίου, με την υπ’ αρ. πρωτ.: 2/31.01.2019 (υπ’ αρ. πρωτ. Δήμου Ερμιονίδας: 914/05.02.2019) επιστολή του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Κρανιδίου έλαβα γνώση των προβλημάτων σχετικά με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο Κρανιδίου. Άμεσα επικοινώνησα με τη Διευθύντρια του Γυμνασίου, κα Ελένη Στογιάννου, η οποία και έθεσε υπόψη μου τα εξής, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, κ. Ιωάννη Γαληνό, κατά την επίσκεψή του στο Γυμνάσιο Κρανιδίου:

α) Το πρόβλημα της έλλειψης φιλολόγων αντιμετωπίσθηκε με διάθεση φιλολόγου από το Γυμνάσιο Άργους και με διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με ανάληψη υπερωριών

β) Δυστυχώς, παραμένουν τα κενά σε διδάσκοντες στα μαθήματα της Χημείας και της Γεωγραφίας, καθώς υπήρξε άρνηση ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή καθηγητή

γ) Ως προς τα Τμήματα Ένταξης, παραμένουν τα κενά διδασκόντων φιλολογικών μαθημάτων και μαθηματικών

Ήδη, απέστειλα επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κοινοποιούμενη στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, αιτούμενος την κάλυψη των κενών σε διδάσκοντες στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτρης Σφυρής

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   04/02/2019                                                                                     

Αρ. Πρωτ.:  849

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

  

Σας προσκαλούμε την 8η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο  : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

 

ΘΕΜΑ 2ο  :   Αποδοχή δωρεάς

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμοί δικηγόρων

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.