Πρόσκληση στην 30η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   16/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 9376

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (Κάτω Πλατεία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο   :    Ορισμοί δικηγόρων

ΘΕΜΑ  2ο  :  Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο όρος Αδέρες. 

ΘΕΜΑ  3ο  :   Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

22278431_10213744101774277_1573215760_n

 

Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες το έργο : «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» .
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει αρκετές επεμβάσεις στις Δ. Κ. Κρανιδίου, Δ .Κ Ερμιόνης , Τ. Κ Διδύμων, κυρίως, αλλά και επεμβάσεις στις Τ. Κ. Κοιλάδας ,Πορτοχελίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι αυτοκινητιστές ( οδηγοί και ιδιοκτήτες μεγάλων οχημάτων όπως λεωφορείων , φορτηγών , βυτιοφόρων κ.λ.π) κατά την διέλευση τους από την Περιφερειακή οδό Κρανιδίου, αφού τα κλαδιά των δέντρων καταλάμβαναν μεγάλο ωφέλιμο τμήμα.
Επίσης πρόκειται να γίνει άρση της επικινδυνότητας σε αρκετές άλλες οδούς , όπως π.χ. στην παραλιακή οδό Ερμιόνης στο ύψος του παρεκκλησίου ‘Κυρίλλου και Μεθοδίου’ των Αγίων Αναργύρων καθώς και σε άλλες τοπικές οδούς, πλατείες κ.λ.π.

22237096_10213744101894280_2140389036_n22278875_10213744102014283_588330119_n22264514_10213744101974282_318456803_n22215309_10213744101814278_1196047680_n

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού:Υπηρεσίες καθαριότητας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι  Τ.Κ. : 21300

τηλ:  2754.360.030

fax : 2754-0-23667

e-mail : npkpappderm@yahoo.gr


Αρ. Πρωτ.:  1079/12-10-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ προϋπολογισμού 59.040,00 ευρώ χωρίς το  Φ.Π.Α. ή 73.209,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                             Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας.

Οδός:                                                    Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                      2754360030

Telefax:                                                 2754023667

E-mail:                                                   npkpappderm@yahoo.gr

Κωδικός NUTS:                                    EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στο  www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: Αντωνοπούλου Ελένη  τηλ.2754.360.030)

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

npkpappderm@yahoo.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 90910000-9 –Υπηρεσίες καθαρισμού
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου  της εκτέλεσης της υπηρεσίας:     EL651
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
 5. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: εννέα (9) μήνες
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάσταση τους .
 7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 26η Οκτωβρίου  του 2017 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Εγγύηση συμμετοχής: 1.180,80€
 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες.
 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70-6278, του προϋπολογισμού 2017 και 2018 της Αναθέτουσας Αρχής .
 12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 14. Σχετικές αποφάσεις: η με αριθ. 123/2017 (ΑΔΑ:9ΗΙΤΟΛΤΞ-3ΘΟ)  απόφαση που έλαβε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου  Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας για την έγκριση της μελέτης, την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και  τον ορισμό των απαιτούμενων επιτροπών.

 

 

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Κυριακή Μήτσου

Τα έγγραφά της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/chaTFXTamqi

To ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται:

https://cloudup.com/cxonfpACjdR

 

29η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   10/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 9139

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (Κάτω Πλατεία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο   :    Ορισμοί δικηγόρων

 

ΘΕΜΑ  2ο   :    Ψήφιση πιστώσεων

 

ΘΕΜΑ  3ο  :   Σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση δημοτικής οδού που οδηγεί στο πορθμείο της Κόστας (προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. – αυτεπιστασία)». (Μελέτη 50/2017).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Ανακοίνωση σχετικά με την 6η Γιορτή Ελιάς.

Ανακοίνωση-Κάλεσμα

Η Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου διοργανώνει στις 5 Νοεμβρίου 2017 την 6η Γιορτή Ελιάς και καλεί όσους φορείς και ιδιώτες επιθυμούν να συμμετέχουν με περίπτερο για την προβολή των τοπικών μας προϊόντων, να προσέλθουν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, ή την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, και ώρα 18:00,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Κρανίδι.

Τηλ.επικοινωνίας:
Κοντοβράκης Ι. 6932 22 33 05
Νόνης Β. 6932 25 18 05

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας
Κρανιδίου
Ιωάννης Κοντοβράκης