18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                         

 

Ορθή επανάληψη

ως προς την ημερομηνία

και τα θέματα  ημερήσιας διάταξης

           

     Κρανίδι, 12.10.2018

     Αρ. πρωτ.: οικ. 7414

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 17.10.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΘΤΩΡΡ-ΟΙ1) απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 4. Ενημέρωση Δημάρχου για τρέχοντα ζητήματα
 5. Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

11ος Ποδηλατικός Αγώνας (Κυριακή 14.10.2018, ώρα εκκίνησης: 10:00, Κοιλάδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Πρόσκληση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας και η Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας σας προσκαλούν στον 11ο Ποδηλατικό Αγώνα, που θα διεξαχθεί στην Κοιλάδα, 14 Οκτωβρίου 2018, με ώρα εκκίνησης  10:00 π.μ..

Εκκίνηση-Τερματισμός : Κοιλάδα Ερμιονίδας.

Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Ιατρού Χρήστου Ι. Σκορδή, εμπνευστή των αγώνων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ ΑΝΝΑ

Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών 2018-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΠΚΠΑΠΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ

Πληροφορίες: 2754023645

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2018 – 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 – 20:00 Α΄ και  Β΄ Δημοτικού

(Περσινά αρχάρια)

20:00 – 21:30 Ομάδα ενηλίκων

 

ΠΕΜΠΤΗ 18:30 – 19:30 Αρχάρια

(Νήπια και  Α΄ Δημοτικού)

19:30 – 20:30 Δ΄ και  Ε΄ Δημοτικού

(Περσινό Τμήμα Ρούμελη)

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 – 19:00 Β΄ και Γ΄

(Περσινό Τμήμα Ζαγόρι)

19:00 – 20:15 Ε΄ και  ΣΤ΄

(Περσινό Τμήμα Φλώρινα)

20:15 – 21:30 Τμήματα Γυμνασίου
21:30 – 23:00 Λύκειο και Χορευτική Ομάδα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

                                                                                    

 

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                              Αρ. Πρωτ.: 1036/01-10-2018

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

   

    ΑΔΑ: 6Υ63ΟΛΘΛ -ΤΕΙ        

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.468,77€ χωρίς  Φ.Π.Α.

 

   
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Ερμιονίδας

 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό   διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  για το έργο  με τίτλο:

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 16/2017 μελέτης, με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ερμιονίδας

Οδός: Ερμιόνη

Τηλ.:2754360217

Telefax: 275403129

E-mail: dltermionidas@yahoo.gr.

Κωδικός NUTS:                          EL651

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που ασκεί: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου -Διαχειριστής δημόσιων λιμένων

 1. Η σύμβαση δεν άφορα από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
 2. Είδος διαδικασίας-Κατακύρωσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών  τα οποία  πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους (άρθρο 95 του Ν.4412/2016).
 3. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 01.10.2018
 4. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 02.10.2018 και ώρα 08:00
 5. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα λήξης  υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 24.10.2018 και ώρα 15:00.
 6. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Τα έγγραφα προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υποβολής

Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 25.10.2018 και ώρα 12:00
 2. Αύξοντας  αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 76457
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης https://www.promitheus.gov.gr) και στο www.ermionida.gr. Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431, E-mail: ant.despoina1976@gmail.com). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 4.  Ταξινόμηση κατά  CPV: 34931000-2 εξοπλισμός λιμένων
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ
 6. Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α: 70.352,81 η οποία αναλύεται ως εξής:
 • Χωματουργικά: 3.112,36€
 • Τεχνικά -Σκυροδέματα: 12.448,00€
 • Σωληνώσεις -Εξαρτήματα Δικτύων: 8.784,10€
 • H/M Εγκαταστάσεις : 46.008,35€
 1. Τόπος εκτέλεσης έργου: Νότιος λιμένας Δ.Κ.Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών  προσφορών
 3. Χρόνος προθεσμίας  εκτέλεσης έργου: εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες
 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [1] που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  [2]και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22.Α της διακήρυξης.
 2. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις  κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: δεν απαιτείται
 4. Εγγύηση συμμετοχής: 1.909,38  €
 5.  Χρόνος ισχύος εγγύησης συμμετοχής: τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
 7. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 8. Χρηματοδότηση: Η παρούσα και η  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 30-7326.02, του προϋπολογισμού του 2018  της αναθέτουσας αρχής.
 9.   Προδικαστικές Προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή ασκείται  ενώπιον της ΑΕΠΠ και για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
 10.   Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η  παρούσα περίληψη  δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο[3] σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 σε δύο (2)  ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αργολίδας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
 1. Σχετικές αποφάσεις : η υπ. αρ. πρωτ. 81325/24.04.2018 (ΑΔΑ : 6ΣΜ8ΟΡ1Φ-ΤΨ8) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβ/κής Πολιτικής Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έγκρισης εκτέλεσης του έργου και  η υπ. αρ. 115 /31.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΨΟΛΘΛ-ΟΔΝ) απόφαση για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης καθώς και  η υπ.αρ. 92/30.05.2018 (ΑΔΑ: Ρ72ΓΟΛΘΛ-22Ξ) απόφαση έγκρισης της αίτησης ανάληψης δαπάνης  με ΑΔΑM: 18REQ003132847 2018-05-22 του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Ερμιονίδας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 

 

Μέξης Παναγιώτης

 

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/clOW3COk8rw

 

[1]     Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

[2]     Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

[3]     Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

 

Έναρξη μαθημάτων μακραμέ και τεχνικών κεντηματος

images

Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Ερμιονίδας (κτήριο Χρόνη) πραγματοποιούνται μαθήματα μακραμέ και τεχνικές κεντήματος για παιδιά και ενηλίκους κάθε Δευτέρα και ώρα 17 :00 – 19:00.

Έναρξη: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και ώρα 17:00.

Υπεύθυνες: Μαρίνα Μπουγιούρα-Σαλογιάννη και Σπυριδούλα Ζέρβα

kentima

macrame_01