Τοποθέτηση Σχολικού Ψυχολόγου στα σχολεία του Δήμου Ερμιονίδας

 

Με την αριθμ. Φ/220971/Δ1/21.12.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι», 258 Δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα θα αποκτήσουν για το σχολικό έτος 2018-2019 σχολικό ψυχολόγο.

 Σύμφωνα, λοιπόν, με την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως στην ομάδα 241 ορίζονται τα σχολεία:

  1. 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ
  2. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
  3. 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
  4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
  5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ.

 Στην ως άνω ομάδα θα τοποθετηθεί ένας Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ 23. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας υποχρεούται να καταρτίσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ” όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντά του, σε κάθε μια από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί.

 Ο Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23 φροντίζει για τη εφαρμογή των αρχών της επιστήμης Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενισχύει την προαγωγή προσωπικών και ομαδικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών και προτείνει λειτουργικές διεξόδους αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών. Αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή και μαθήτρια ως ιδιαίτερη, ενιαία βιοψυχική οντότητα, ενταγμένη σε ποικίλα κοινωνικά συστήματα, σεβόμενος απόλυτα τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του.

Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε διάφορα θέματα που αφορούν στην ειδικότητά του. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Διευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών και των οικογενειών τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Α/Α Είδος Τεμάχια CPV
1 Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα 1 34144512-0

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 ευρώ προ ΦΠΑ ή  60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-7132.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018 του Δήμου Ερμιονίδας.

Τα συμβατικά τεύχη καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο :

https://cloudup.com/cKzMOaN52bI