ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΑΔΑ : 9ΞΠΔΩΡΡ-346

Αρ. Πρωτ: 9675/05.12.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας θα προβεί στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 101/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας με αριθμό μελέτης 185ΟΕ/2019 εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 143.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (34.440,00€) δηλ προϋπολογισθείσας δαπάνης 177.940,00€, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)» ως εξής:

1. Αναθέτουσα Αρχή

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Οδός: Μελίνας Μερκούρη 11/ Τ.Κ. 21300 ΚΡΑΝΙΔΙ

Τηλ. επικ.: 2754361422, 2754361410 Telefax: 2754023668

E-mail επικ.: protokolo.ermionida@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Μίζης Γεώργιος, τηλ:2754361422, Πασχαλίδου Δήμητρα 2754361410). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2. Στοιχεία σύμβασης

2.1 Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)

2.2 Κωδικός CPV: 34144431-8, Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης

2.3 Κωδικός NUT εκτέλεσης της σύμβασης : EL651

2.4 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV ΤΙΤΛΟΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ  ΑΞΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
1 34144431-8  Αυτοκινούμενα
απορροφητικά σάρωθρα
60.000,00 €
Μερικό σύνολο για το ΤΜΗΜΑ 1 60.000,00 €
2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
1 34144000-8    Αυτοκίνητα
οχήματα ειδικής χρήσης
54.000,00 €
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 1 « « 14.300,00 €
ΚΑΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1 « « 4.500,00 €
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΣΚΑΠΑΝΗ 1 « « 9.200,00 €
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
1 « « 1.500,00 €
Μερικό σύνολο για το ΤΜΗΜΑ 2 83.500,00 €
Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 24% 34.440,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 177.940,00 €

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή/και δύο ή περισσότερες ή/και για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης της κάθε ομάδας.

2.6 Χρόνος προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας:

εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

2.7 Χρηματοδότηση

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ /άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Α.Δ.Α πρόσκλησης: ΩΛΓΨ465ΧΘ7ΙΝΝ)

3. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.2.2), τα κριτήρια επιλογής (αρ.2.2.4) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.2.2.3).

4. Διαδικασία

4.1 Ημερομηνία δημοσίευσης: Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 30.12.2019 και ώρα 10:00

4.2 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 21.12.2019 και ώρα 15:00.

4.3 Προσφυγές: Διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης

5. Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr

5.2 Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως εξής:

 Για το ΤΜΗΜΑ Α στο ποσό των 1.200,00 €  Για το ΤΜΗΜΑ Β στο ποσό των 1.670,00 € Οι προφορές πρέπει να ισχύoυν δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ: Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 απαιτείται η υποβολή Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.

5.7 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. (άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης)

5.8 Σύστημα: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,

6. Δημοσιεύσεις

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr

6.2 Σχετικές αποφάσεις:

­Η υπ. αρ. πρωτ.34100/09.07.2018 (ΑΔΑ: 7ΖΖΒ465ΧΘ7-ΓΧΦ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με το οποίο αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ερμιονίδας» συνολικού ποσού 177.940,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας.

­ η υπ.αρ. 23 /2019(ΑΔΑΜ: 19RΕQ004747307) αίτηση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).

­ η υπ. αρ. πρωτ.378/02.04.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΘΙΩΡΡ-ΥΨ4 και ΑΔΑΜ: 19REQ004747386)

­ η υπ. αρ. 229/30.10.2019 (ΑΔΑ:6ΤΞΜΩΡΡ-0Φ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ.αρ. 76/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΑΡΩΡΡ-14Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μίνι συγκρότημα παραγωγής ασφάλτου και ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με εξαρτήματα)

­ η απόφαση με αριθμό 101/04.12.2019(ΑΔΑ: ΩΦ72ΩΡΡ-ΨΥΝ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας, για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης,

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τα στοιχεία της σύμβασης βρίσκονται στο: https://cloudup.com/cncQB8JSwQr

Ανακοίνωση προκήρυξης για θέσεις καθαριστών/καθαριστριών

Ανακοίνωση προκήρυξης

- μιας θέσης καθαριστή/καθαρίστριας για τον καθαρισμό των χώρων του Δημοτικού Σχολείου Ηλιοκάστρου

- μιας θέσης καθαριστή/καθαρίστριας για τον καθαρισμό των χώρων του 2ου Νηπιαγωγείου Κρανιδίου

με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους 2019-2020  (από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2020)

Λεπτομέρειες στο link:

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22611%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%9B%CE%95%CE%92%22&page=0

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, με αρ. μελ.:03/2018, συνολικού προϋπολογισμού 95.583,00 Ευρώ.

προκήρυξη: 9608/04-12-2019 ΑΔΑ: ΩΑΝΦΩΡΡ-Μ3Κ, ΑΔΑΜ:  19PROC005959706

διακήρυξη: 9605/04-12-2019

ΕΣΗΔΗΣ συστημικός αριθμός 86626

Οι όροι και τα τεύχη της σύμβασης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cSvR2kbHFeh

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 21.200€ χωρίς ΦΠΑ ή 26.288,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδούς Μελίνας Μερκούρη 11, στις 25/11/2019, ώρα 11:00π.μ., η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Προκήρυξη: αρ πρωτ 8899/12-11-2019, ΑΔΑ:Ψ672ΩΡΡ-ΒΜΦ, ΑΔΑΜ:19PROC005847980

Διακήρυξη: αρ πρωτ 8898/12-11-2019, ΑΔΑΜ:19ROC005848069

Τα πλήρη τεύχη της σύμβασης βρίσκονται στην ηλ. διεύθυνση: https://cloudup.com/ccopKsxoqqk

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα 2019-2020

1. Περίληψη διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%95%CE%99%CE%A5%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%9A52%22&page=0

2. Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e2s2

3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8426%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%9921%22&page=0&sort=relative

kafsima0002kafsima0001teyd0001teyd0002teyd0003teyd0004

teyd0005teyd0006teyd0007teyd0008teyd0009teyd0010teyd0011teyd0012teyd0013teyd0014teyd0015teyd0016teyd0017teyd0018teyd0019teyd0020teyd0021

teyd0022teyd0023

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)

 

1. Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020), προϋπολογισμού 67.751,95 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%91%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%A1-69%CE%A5%22&page=0

2. Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e3s2

3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)»

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A891%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%A1-3%CE%9F%CE%A7%22&page=0

teyd0001teyd0002teyd0003teyd0005teyd0006teyd0007teyd0008teyd0009teyd0010teyd0011teyd0012teyd0013teyd0014teyd0015teyd0016teyd0017teyd0018teyd0019galaA0001galaB0001galaD0001ps0001ps0002ps0003ps0004ps0005ps0006T10001T10002T10003

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας                         Αρ. Πρωτ.  882/08-08-2019

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, με αρ. μελ.:06/2017, συνολικού προϋπολογισμού 534,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

1.1. Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας

Οδός: Ερμιόνη, 21051

Τηλ. επικ.: 2754360217, Telefax:        2754031298

E-mail επικ.: dltermionidas@yahoo.gr, Ιστοσελίδα: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο: https://www.promitheus.gov.gr/ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση διαγωνισμών έργων, στη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.promitheus.gov.gr/ ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Ιωάννα Μερεμέτη, τηλ: 2754361430). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.Στοιχεία σύμβασης- έργου

2.1. Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ»

2.2 Κωδικός CPV: 45233222 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

2.3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

2.4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Χ.Ζ. λιμένα Πόρτο Χελίου.

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 534,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 358,20 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 584,48 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 391,40 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 000,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 334,08 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 200,18 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

2.7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: τρεις (3) μήνες.

2.8. Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7326.03, του προϋπολογισμού 2019 της αναθέτουσας αρχής και προέρχονται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2018- Ε189, με κωδικό έργου 2018ΣΕ18900018.

3.Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

3.2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

4.Διαδικασία

4.1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-09-2019 ( Τρίτη και ώρα 12:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-09-2019 (Τρίτη και ώρα 12:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που κληρώθηκε από το σύστημα του Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο (βλ. σχετικές αποφάσεις).

4.4 Προδικαστική προσφυγή- ένσταση:

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

5.Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

5.2 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.767,00 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 17-07-2020.

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ: απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

5.7 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

5.8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σε ακέραιες μονάδες %, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 95.2.α επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας.

6.Πρόσθετα στοιχεία

6.1 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν4412/2016 και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6.2 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση ΓΓΛΛΠΝΕ 2018/ αρ. πρωτ.128431/30-11-2018 (2018- Ε189 -66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ) ένταξης στη ΣΑΕ189 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

– η απόφαση με αριθμό 72/08-06-2017 ορθή επανάληψη (75ΠΒΟΛΘΛ-ΝΜΩ) που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας για την αποδοχή των μελετών και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

– το από 678/06-06-2019 (19REQ005090764) πρωτογενές αίτημα.

– η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 680/06-06-2019 (19REQ005094799- ΨΣΗΟΟΛΘΛ-ΦΛ1).

– η απόφαση με αριθμό 86/12-06-2019 (Ψ4ΤΕΟΛΘΛ-9ΥΒ) που έλαβε η/ το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων διενέργειας της διαδικασίας,

– η απόφαση με αριθμό 84/12-06-2019 (ΨΚΥΔΟΛΘΛ-Γ3Π) του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρή

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη σελίδα:

https://cloudup.com/c0lVH7nS5Gx

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ» ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αρ. πρωτ. προκήρ:883/08-08-2019, ΑΔΑ:6Γ12ΟΛΘΛ-ΧΔΛ, ΑΔΑΜ:19PROC005421417

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, με αρ. μελ.:08/2017, συνολικού προϋπολογισμού 126.401,00 Ευρώ

Αρ. πρωτ. διακήρυξης:881/08-08-2019, ΑΔΑΜ:19PROC005420910

Τα τεύχη της σύμβασης / δημοπράτησης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cqwbTnv2ucb