Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ερμιονίδας έτους 2018

perilipsi1perilipsi2

 

1. Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων Δήμου Ερμιονίδας έτους 2018:

 cloudup.com/cf1tpKZNDJo

 

2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης:
docs.google.com/document/d/1qhTteYuWHChvE0-CMi1uAGuuYmAbCZzM8wSmvXCvQCM/edit

3. Οικονομική προσφορά για παιδικούς σταθμούς:

docs.google.com/document/d/1oQEutR1HYU0Sh2oBib5Upnr2taJ_Uvn1wGwci76MyBQ/edit

4. Οικονομική προσφορά για την παρασκευή συσσιτίων:

docs.google.com/document/d/1tnV1h7TYLe_QKox-gQuVaS9a6p4YZS_TcqWNIljxozs/edit

5. Οικονομική προσφορά για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό:

docs.google.com/document/d/1rs_kJYQmLFDwH4M_jCRf-xU_Hub8PJQDHFqhw_SF_rg/edit

6. Οικονομική προσφορά για την προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Ερμιονίδας:

docs.google.com/document/d/1UzHF4lVZtiU6a1zIp3r2Le-5J8q6U1M1UOCQNv4-fqk/edit 

7. Οικονομική προσφορά για την προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Ερμιονίδας:

docs.google.com/document/d/1Sz5CZTvZeuqh_a-wYbUPmCVPxrxFrMxUA6V1yA9n1lM/edit

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ 61) – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11
Τ.Κ.: 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ
Πληροφορίες: Β. Πασιαλής
τηλ.:2754360002
fax: 2754023667

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7ΘΑΚΩΡΡ-ΕΟ7
Kρανίδι 5/6/2018
Αρ.πρωτ.: 3337

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
«Συλλογή – Μεταφορά Στερεών
Αποβλήτων (Ν.3979/201,Άρθρο 61)-
Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου
Ερμιονίδας 2018».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
74.000,00€με φπα 24%

E-mail:kranidi1@otenet.gr
m.ermionidas@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ 61)–ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2018» (CPV:90511000-2), προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010, Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», Ν.4412/2016 «προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύουν. Η δημοπρατούμενη υπηρεσία αφορά στην αποκομιδή αστικών απορριμμάτων από συγκεκριμένους οικισμούς, οδούς, κ.λπ. του Δήμου Ερμιονίδας, για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας (η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:20-6277.001 και η πίστωση διατέθηκε με την υπ’ αρίθμ. 54/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας, το αναλυτικό πρόγραμμα αποκομιδής, ο απαιτούμενος εξοπλισμός καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται επαρκώς στην υπ’ αρίθμ. 88/2018 Τεχνική Μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης.
2.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, την 18η/6/2018, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Ελευθερίου Αικατερίνη). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3.Δικαίωμα συμμετοχής στo διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει, θα πρέπει να νομιμοποιούνται και να δύνανται να εκτελέσουν την δημοπρατούμενη υπηρεσία σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη και την υπ’ αρίθμ. 88/2018 μελέτη.
4.Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
5.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, να μην συντρέχουν γι’ αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης, να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Αναλυτικής Διακήρυξης (παρ. 2.2.4 και 2.2.5) καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών.
7.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.
8.Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
9.Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
10.Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (το αργότερο έως και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 14/6/2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και τα έγγραφα της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2754360002 & 2754361425, Βασίλης Πασιαλής, Αικατερίνη Ελευθερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού βρίσκονται στο : 

https://cloudup.com/c0IjKlHpOA1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   

 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 

Αρ. Πρωτ.: 2148 /05 -04 -2018

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗ  ΛΑΚΚΩΝ 2018

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2018, προϋπολογισμού  59.971,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

Δαπάνη Eργασιών                                                                           35.640,00 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                                            6.415,20 Ευρώ

Απρόβλεπτα[i] (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                                             6.308,28 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού                                                                                                         0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)                                                                                                                 11.607,24 Ευρώ

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                             Δήμος Ερμιονίδας

Οδός:                                                    Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                      2754360022

Telefax:                                                 2754023668

E-mail:                                                   kranidi1@otenet.gr

Κωδικός NUTS:                                    EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Ταξινόμηση κατά CPV: 45233142-6 -Εργασίες επισκευής οδών      
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL651
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή φθαρμένων επιφανειών ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.
 5. Τόπος εκτέλεσης έργου: Δήμος Ερμιονίδας
 6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
 7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.
 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών[ii] που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑ[iii] και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)      σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)      σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)      σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)      σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ κοινοπραξία).
 1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22.Α της διακήρυξης.
 2. Κριτήρια επιλογής: Oι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας[iv]. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: δεν απαιτείται
 4. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Απριλίου του 2018 (20.04.2018  – ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Εγγύηση συμμετοχής: 967,27
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.
 7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7334.003, του προϋπολογισμού 2018 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2018.
 9. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 11. Σχετικές αποφάσεις: η με αριθ. 39/2018 (ΑΔΑ:ΩΣ1ΚΩΡΡ-ΚΩΔ) απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για την έγκριση της μελέτης, η με αριθμό 19/2018 (ΑΔΑ: 6472ΩΡΡ-ΗΙΞ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, η 190/28-02-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (18REQ002736749 2018-03-01).

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

[ii]     Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

[iii]    Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

[iv]     Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α” έως δ” του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η” του ν. 4472/2017).

Για τα έγγαφα της σύμβασης μπορείτε να επισκεφτήτε τη σελίδα :

https://cloudup.com/cHVfMCi7T1A

Για το  ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή μπορείτε να επισκεφτήτε τη σελίδα:

https://cloudup.com/ciJIxToTu9c

Έκδοση Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότηταςοκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

●  Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

●  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

●  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017- Β” ΦΑΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 12541/ 28 -12 -2017


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017-Β΄ ΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017-Β΄ΦΑΣΗ, προϋπολογισμού 20.220,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών                                                                                                                                                 12.016,70Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                                              2.163,01 Ευρώ

Απρόβλεπτα[1] (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                          2.126,96 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού                                                                 0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)                                                                                                                    3.913,60 Ευρώ

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                             Δήμος Ερμιονίδας

Οδός:                                                    Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                      2754360022

Telefax:                                                 2754023668

E-mail:                                                   kranidi1@otenet.gr

Κωδικός NUTS:                                    EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 45233142-6 -Εργασίες επισκευής οδών
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL651
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή φθαρμένων επιφανειών ασφαλτοστρωμένων δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
 6. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ στην τάξη Α1 και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα.
 8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15 η Ιανουαρίου  του 2018 (ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.
 10. Εγγυητική συμμετοχής : 326,13€
 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7334.009, του προϋπολογισμού 2017 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017.
 13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 15. Σχετικές αποφάσεις: η με αριθ. 226 /2017 απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για την έγκριση της μελέτης, η με αριθμό 122 /2017 που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, η 746/05-12-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑM: 17REQ002363992 2017-12-06).

 Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη διεύθυνση :

https://cloudup.com/cj19BxdYviD

Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://cloudup.com/cj19BxdYviD