ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                      ΑΔΑ: 6Ν5ΨΩΡΡ-ΡΟΧ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                   Kρανιδι 20/2/2019

                                                                                                             Αρ.πρωτ.:1371

                                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

                    ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11 Τ.Κ.: 213 00 Κρανίδι

Πληροφορίες: Β. Πασιαλής

τηλ.:2754360002 fax: 2754023667

E-mail: m.ermionidas@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παραλαβή – προσωρινή εναπόθεση μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

Α/Α    Είδος                                                 Ποσότητα                     CPV


1 Υπηρεσία: «Παραλαβή-προσωρινή     1.326 τόνοι           90512000-9                          εναπόθεση μεταφόρτωση

και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών»

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 59.670,00 ευρώ προ ΦΠΑ ή 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-6162.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ερμιονίδας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη, Αριθμός 11, στις 6/3/2019, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 6η/3/2019 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης.

1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:


Επωνυμία :ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση :ΟΔΟΣ: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 11

Πόλη :ΚΡΑΝΙΔΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός: 21300

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS:

NUTS1:EL6(Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα)
NUTS2:EL65(Περιφέρεια: Πελοπόννησος)
NUTS3:EL651(Νομός: Αργολίδας GR251)

Τηλέφωνο 2754360002 Φαξ 2754023667

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο m.ermionidas@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Πασιαλής

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.ermionida.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Πασχαλίδου Δήμητρα). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής


α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

• κράτος-μέλος της Ένωσης,

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

• σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4. Εναλλακτικές προσφορές:


Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής:


Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία αναλύονται ενδελεχώς στα άρθρα 2.2.42.2.5-2.2.6-2.2.7 και 2.2.8 της Διακήρυξης καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).

6. Εγγυήσεις:


Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

7. Διάρκεια σύμβασης:


Το ακριβές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση στα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ποσότητας 1.326,00tn Α.ΣΥΣ., είναι δύσκολο να υπολογιστεί αφού εξαρτάται άμεσα από την συμμετοχή του κοινού στο πρόγραμμα της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.ΣΥΣ. καθώς και τα οικονομικά δεδομένα και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τα οποία στην ουσία ορίζουν το ύψος της «κατανάλωσης», από το οποίο εξαρτάται ανάλογα η παραγωγή απορριμμάτων. Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας εκτιμάται ότι η εργασία θα εκτελεστεί μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση η εργασία θα ολοκληρωθεί μόλις συντελεστεί η Παραλαβή, Προσωρινή Εναπόθεση-Μεταφόρτωση & Μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ολόκληρης της ποσότητας των 1.326 τόνων Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας.

8. Τρόπος πληρωμής:


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, θα αντιστοιχεί στην αξία των υπηρεσιών που αυτός εκτέλεσε σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

9. Ενστάσεις:


Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:


Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:


Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο : https://cloudup.com/citHXRsDNeT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Κ.Η.Σ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                        Κρανίδι 16/01/2019

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Παπαρσένη                      α.π. 301

Πληροφορίες : Καρανικόλα Σουσάνα

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

2754-361-428, 2754022000,

karanikolasous@gmail.com

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Ερμιονίδας  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και την Απόφαση με α.π. ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει αίτηση συμμετοχής, για την εγγραφή του στους καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο εγγράφου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κλπ), ως αποδεικτικό ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι στις αιτήσεις συμμετοχής τους, πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις οποίες επιθυμούν και δικαιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να συμμετάσχουν. Στις αιτήσεις θα αναγράφονται επίσης τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Ταχ. Δ/νση, τηλ, fax, e-mail)

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν το αργότερο έως  05/02/2019 και ώρα  14:00 ως εξής :

α) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση karanikolasous@gmail.com  είτε

β) στο πρωτόκολλο του Δήμου Ερμιονίδας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

 Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υπογράφονται από τους ενδιαφερομένους και γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι, αυτές περιέρχονται στην πιο πάνω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερομένου.

Ο Δήμαρχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Α/Α Είδος Τεμάχια CPV
1 Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα 1 34144512-0

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 ευρώ προ ΦΠΑ ή  60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-7132.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018 του Δήμου Ερμιονίδας.

Τα συμβατικά τεύχη καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο :

https://cloudup.com/cKzMOaN52bI

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

ΑΔΑ: ΨΒΞΗΩΡΡ-Γ76

ΑΔΑΜ: 18PROC003960926

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, με αρ. μελ.:03/2018, συνολικού προϋπολογισμού 95.583,00 Ευρώ

Οι όροι, προϋποθέσεις και τα τεύχη βρίσκονται στη διεύθυνση https://cloudup.com/cbZiRElbm1r

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ.πρωτ.:7576/18.10.2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018, με αρ. μελ.: 08/2018, συνολικού προϋπολογισμού 999,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι 21300

Τηλ. επικ.: 2754361431

Telefax: 2754023668

E-mail επικ.: despoina1976@gmail.com

Ιστοσελίδα: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ:2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018»

2 Κωδικός CPV: 45233142-6 -Εργασίες επισκευής οδών                                                                                                          

3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες που περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή φθαρμένων    επιφανειών  τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.

5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.125 του Ν.4412/2016 σε ακέραιες μονάδες ενιαίου ποσοστού % έκπτωσης.

6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 999,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 976,80 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 915,82 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 783,89 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 676,51 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 322,36 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.

8 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7334.001 , του προϋπολογισμού 2018 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2 Λοιπά: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η

11.2018 (ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 )

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός και η υποβολή προσφορών θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο: https://www.promitheus.gov.gr/ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα.

4 Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

1 Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

2 Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 13 και 24 της διακήρυξης και οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

3 Εγγύηση συμμετοχής: Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.193,53 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 02.06.2019.

4 Υποβολή ΤΕΥΔ: Απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5 Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

7 Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.

8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Πρόσθετα στοιχεία

1 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

2 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση με αριθμό 194/08.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΥ3ΩΡΡ-Η29) που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας  για την αποδοχή των μελετών και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

– η από 15.10.2018 αίτηση ανάληψης δαπάνης (πρωτογενές αίτημα)  (ΑΔΑΜ18REQ003863372 2018-10-18)

– η υπ.αρ. 965/15.10.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:18REQ003863395 2018-10-18)

– η απόφαση με αριθμό 98/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΖ9ΒΩΡΡ-Ν5Μ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας  για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης,

– η απόφαση με αριθμό 10/12.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΡ1ΩΩΡΡ-ΠΚ7) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας , για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

  Δημήτριος Σφυρής

 Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/cJHrBKn4Ecp

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΕ

Αρ. Πρωτ.  7573/18-10-2018 (Ψ0Σ0ΩΡΡ-Θ97)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ, ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Α.Π.Ε.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ, ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Α.Π.Ε., με αρ. μελ.:09/2018, συνολικού προϋπολογισμού 74.377,00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΎΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://cloudup.com/cV-f_maEhu6

και στη διεύθυνση https://www.promitheus.gov.gr ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΑΔΑΜ 18PROC003867088

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

                                                                                    

 

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                              Αρ. Πρωτ.: 1036/01-10-2018

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

   

    ΑΔΑ: 6Υ63ΟΛΘΛ -ΤΕΙ        

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.468,77€ χωρίς  Φ.Π.Α.

 

   
 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Ερμιονίδας

 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό   διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  για το έργο  με τίτλο:

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 16/2017 μελέτης, με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ερμιονίδας

Οδός: Ερμιόνη

Τηλ.:2754360217

Telefax: 275403129

E-mail: dltermionidas@yahoo.gr.

Κωδικός NUTS:                          EL651

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που ασκεί: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου -Διαχειριστής δημόσιων λιμένων

 1. Η σύμβαση δεν άφορα από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
 2. Είδος διαδικασίας-Κατακύρωσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών  τα οποία  πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους (άρθρο 95 του Ν.4412/2016).
 3. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 01.10.2018
 4. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 02.10.2018 και ώρα 08:00
 5. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα λήξης  υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 24.10.2018 και ώρα 15:00.
 6. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Τα έγγραφα προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υποβολής

Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 25.10.2018 και ώρα 12:00
 2. Αύξοντας  αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 76457
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης https://www.promitheus.gov.gr) και στο www.ermionida.gr. Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431, E-mail: ant.despoina1976@gmail.com). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 4.  Ταξινόμηση κατά  CPV: 34931000-2 εξοπλισμός λιμένων
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ
 6. Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α: 70.352,81 η οποία αναλύεται ως εξής:
 • Χωματουργικά: 3.112,36€
 • Τεχνικά -Σκυροδέματα: 12.448,00€
 • Σωληνώσεις -Εξαρτήματα Δικτύων: 8.784,10€
 • H/M Εγκαταστάσεις : 46.008,35€
 1. Τόπος εκτέλεσης έργου: Νότιος λιμένας Δ.Κ.Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών  προσφορών
 3. Χρόνος προθεσμίας  εκτέλεσης έργου: εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες
 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [1] που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  [2]και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22.Α της διακήρυξης.
 2. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις  κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: δεν απαιτείται
 4. Εγγύηση συμμετοχής: 1.909,38  €
 5.  Χρόνος ισχύος εγγύησης συμμετοχής: τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
 7. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 8. Χρηματοδότηση: Η παρούσα και η  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 30-7326.02, του προϋπολογισμού του 2018  της αναθέτουσας αρχής.
 9.   Προδικαστικές Προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή ασκείται  ενώπιον της ΑΕΠΠ και για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
 10.   Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η  παρούσα περίληψη  δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο[3] σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 σε δύο (2)  ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αργολίδας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
 1. Σχετικές αποφάσεις : η υπ. αρ. πρωτ. 81325/24.04.2018 (ΑΔΑ : 6ΣΜ8ΟΡ1Φ-ΤΨ8) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβ/κής Πολιτικής Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έγκρισης εκτέλεσης του έργου και  η υπ. αρ. 115 /31.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΨΟΛΘΛ-ΟΔΝ) απόφαση για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης καθώς και  η υπ.αρ. 92/30.05.2018 (ΑΔΑ: Ρ72ΓΟΛΘΛ-22Ξ) απόφαση έγκρισης της αίτησης ανάληψης δαπάνης  με ΑΔΑM: 18REQ003132847 2018-05-22 του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Ερμιονίδας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 

 

Μέξης Παναγιώτης

 

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/clOW3COk8rw

 

[1]     Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

[2]     Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

[3]     Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)»

p1p2

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (όπως στο πρωτότυπο
http://mpep.gr/wp-content/uploads/2013/01/aitisi.pdf)

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα
http://mpep.gr/wp-content/uploads/2013/01/viografiko.pdf)

Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα
http://mpep.gr/wp-content/uploads/2013/01/sistatiki.pdf )