ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

οι οδηγίες συμπλήρωσης έχουν ενσωματωθεί στη διεύθυνση που βρίσκονται διαθέσιμα τα στοιχεία του διαγωνισμού (τεύχη).

https://cloudup.com/c74TkqERygy
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛ ENT OIKON 001

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 6Φ1ΝΩΡΡ-ΤΦ3

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 17PROC002341100

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ»

με cpv:90510000

και προϋπολογισμό 1.366.039,80€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 80%

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://cloudup.com/c74TkqERygy

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» 11/2017

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» με cpv:90510000 προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής.

τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται στη διεύθυνση https://cloudup.com/caQD_8PiivK

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού:Υπηρεσίες καθαριότητας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι  Τ.Κ. : 21300

τηλ:  2754.360.030

fax : 2754-0-23667

e-mail : npkpappderm@yahoo.gr


Αρ. Πρωτ.:  1079/12-10-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ προϋπολογισμού 59.040,00 ευρώ χωρίς το  Φ.Π.Α. ή 73.209,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                             Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας.

Οδός:                                                    Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                      2754360030

Telefax:                                                 2754023667

E-mail:                                                   npkpappderm@yahoo.gr

Κωδικός NUTS:                                    EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στο  www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: Αντωνοπούλου Ελένη  τηλ.2754.360.030)

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

npkpappderm@yahoo.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 90910000-9 –Υπηρεσίες καθαρισμού
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου  της εκτέλεσης της υπηρεσίας:     EL651
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
 5. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: εννέα (9) μήνες
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάσταση τους .
 7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 26η Οκτωβρίου  του 2017 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Εγγύηση συμμετοχής: 1.180,80€
 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες.
 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70-6278, του προϋπολογισμού 2017 και 2018 της Αναθέτουσας Αρχής .
 12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 14. Σχετικές αποφάσεις: η με αριθ. 123/2017 (ΑΔΑ:9ΗΙΤΟΛΤΞ-3ΘΟ)  απόφαση που έλαβε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου  Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας για την έγκριση της μελέτης, την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και  τον ορισμό των απαιτούμενων επιτροπών.

 

 

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Κυριακή Μήτσου

Τα έγγραφά της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/chaTFXTamqi

To ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται:

https://cloudup.com/cxonfpACjdR

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΑΔΑ προκήρυξης: 75ΞΑΩΡΡ-ΩΕΠ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με σύστημα επι μέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»

 

Τα πλήρη τεύχη της μελέτης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cMzRntQ6Qjw

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 17PROC002034913

 

 

 

toixia 1toixia 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη

Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι

( 2754361431

Fax: 2754023481

e-mail: ant.despoina1976@gmail.com

Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα

 

 

Αρ. Πρωτ.: 8362 / 20 – 09 -2017

 

“Ανάπλαση δημοτικής οδού που οδηγεί στο πορθμείο της Κόστας (προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. -αυτεπιστασία)

Αρ. Μελ.: 50 /2017

Προϋπολογισμού : 51.987,00€

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

 

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2017

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

                                          Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (α.α.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια αδρανών και άλλων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την “Ανάπλαση δημοτικής οδού που οδηγεί στο πορθμείο της Κόστας (προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. – αυτεπιστασία)”  προϋπολογισμού  δαπάνης 41.925,00€ χωρίς το Φ.Π.Α ή 51.987,00€ με το Φ.Π.Α (24%).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                        Δήμος Ερμιονίδας

Οδός:                                                   Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                     2754360022

Telefax:                                               2754023668

E-mail:                                                 kranidi1@otenet.gr

Κωδικός NUTS:                                EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431) ή και  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 44313000- 7, 14211000-3, 44111200-3, 44921200-4, 44171000-9,14212000-0
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL651
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αδρανών υλικών και λοιπών υλικών
 5. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορές για ένα η περισσότερα ή για όλα τα τμήματα (είδη) του ενδεικτικού προϋπολογισμού )α/α)
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
 7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης προμήθειας: H προμήθεια και παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά επί τόπου των έργων, που θα υλοποιηθούν,  εντός εικοσιτετραώρου ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου και σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων αυτών.
 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις   του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ′ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 3η Οκτωβρίου του 2017 (ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Εγγύηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής μαζί με την προσφορά τους για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των τμημάτων (ειδών) του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (838,50€)
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννέα (9) μήνες.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Νόμισμα :Ευρώ
 6. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 30-7334.005 του προϋπολογισμού 2017 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017.
 7. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr)

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

https://cloudup.com/cATOFe6ogdN