ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

cpv:90512000

προϋπολογισμού 73.974,77€ με ΦΠΑ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάση τιμής.

τα πλήρη τεύχη και η ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) βρίσκονται στην https://cloudup.com/cz8kXugN5RY

Document-page-001 Document-page-002

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017″

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017, προϋπολογισμού 51.894,00 ευρώ

1

2

 

Τα έγγραφα της σύμβασης (ΠΛΗΡΗ ΤΕΥΧΗ) βρίσκονται στη https://cloudup.com/cV49XxNlmXw

Το κείμενο του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται στη https://cloudup.com/cYHmzAlbJIH

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 28/06/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 28/06/2017 ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2017″

τα πλήρη τεύχη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) βρίσκονται στο σύνδεσμο: ΤΕΥΧΗ ΟΛΑ- ΤΕΥΔ

Document-page-001 Document-page-002

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017″

Τα τεύχη και η πλήρης διακήρυξη και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται:  https://cloudup.com/cht2NM6UwuO

Επίσης, τα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στο http://www.promitheus.gov.gr –> ΚΗΜΔΗΣ –> ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ –> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –>  ΑΔΑΜ: 17PROC006275324

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ: 6Η0ΣΩΡΡ-ΡΥ8
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                             ΑΔΑΜ: 17PROC006275324
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,                                             Αρ. Πρωτ. 4637/01-06-2017
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017»
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης % για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017, με αρ. μελ.:04/2017, προϋπολογισμού 35.550,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 21.127,15 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.802,89 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.739,51 Ευρώ
Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 0,00 Ευρώ
ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.
Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 28.669,55 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 6.880,69 Ευρώ
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ερμιονίδας
Οδός: Κρανίδι, 21300
Τηλ.: 2754361429
Telefax: 2754023481
E-mail: iwmeremeti@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr
Κωδικός NUT: EL651
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Ιωάννα Μερεμέτη, τηλ: 2754361429). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 45214200-Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
4. Κωδικός NUT εκτέλεσης του έργου: EL651
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας του Δήμου Ερμιονίδας
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α1 και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα
11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15-06-2017 (Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 573,00 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 14-01-2018.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7331.005, του προϋπολογισμού 2017 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017.
16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
18. Σχετ`ικές αποφάσεις: η με αριθ. 50/2017 απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, η με αρ. 96/2017 απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153/24-02-2017 (17REQ005845615).

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2017

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 20171 2τα τεύχη της σύμβασης βρίσκονται στη https://cloudup.com/cOELrtV7hKh

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

kafsima1kafsima2

Μπορείτε να αναζητήσετε τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΘΓΞΩΡΡ-Ν8Ψ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΔΙ5ΩΡΡ-ΩΧ0
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                Κρανίδι, 28/12/2016
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                            Αριθμ. πρωτ: 288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Ερμιονίδας, για την περίοδο 2016-2017 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1774/Β’/17-6-2016. θα προσλάβει (1) έναν Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/05/ 2017.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής 1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας Μ. Μερκούρη 11 Κρανίδι 21300.
Πληροφορίες στο τηλ. 2754360001 2754960030
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ΦΕΚ 1774/Β’/17-6-2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ