1η/2020 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   10/01/2020

Αρ.Πρωτ.  149

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

   

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο  :  Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)».

 

ΘΕΜΑ 2ο  :   Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 1410/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με την οποία ακυρώνει την υπ΄αριθμ. 86/2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)», ως προς την ομάδα Β- Λιπαντικά.

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Εγκρίσεις έκτακτων δαπανών για ζημιές λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (Αποχιονισμός οδικού δικτύου Τ.Κ. Διδύμων).

 

ΘΕΜΑ 4ο  :  Κατάρτιση  Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία 2020) του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας.

 

ΘΕΜΑ 5ο :  Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2020 της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Ερμιονίδας.

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Κατάρτιση  Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία 2020) της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Ερμιονίδας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Ερμιονίδας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί  από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου10 του Ν.4071/2012 και Ν. 4625/2019.

 

 

Η Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 10.01.202

Αρ. πρωτ.: οικ. 159

 

Πρόσκληση 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  15.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έναρξη διαδικασίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Πορτοχελίου, της Κοινότητας Πορτοχελίου του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄)

Εισήγηση: Δημαράκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Ερμιονίδας με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων)

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου στοιχείων για την απόδοση στο Δήμο Ερμιονίδας διαφόρων τελών για το έτος 2020

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων – Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Εγγραφή Δήμου Ερμιονίδας στη dimosnet για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το έτος 2020

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και άλλα έντυπα για το έτος 2020

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών επιτροπής καταρτισμού ετησίου μητρώου αρρένων του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη”»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

 1. Αναφορά δημοτών Ερμιονίδας σχετ. με την εν γένει μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην Ερμιονίδα

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

1η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                     

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΕΡΜΙΟΝΗ     03/01/2020

Αριθ. Πρωτ.: 01

 

                                                                        

 

ΠΡΟΣ  :T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

 

                

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, την 7η Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων :

1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Φασιλή Σταματίνας  του Κωνσταντίνου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

2. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Φασιλή Θεοφανίας  του Κωνσταντίνου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

3. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας Γ. ΜΕΛΛΟΣ – Χ. ΜΠΟΥΡΙΚΑ Ο.Ε. για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το  έτος 2020».

4. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας  Γ. ΜΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

5. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας Γ. ΜΕΛΛΟΣ – Α. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης  για το  έτος 2020 »

6. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Καραλή Μιχαήλ  του Ανάργυρου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

7. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Σταματίου του Αθανασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

8. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΛΥΒΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

9. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Γανώση Αναστασίου του Γεωργίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020 ».

10. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης    για το  έτος 2020».

11. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Τζιέρη Κυριάκου του Αναστασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

12. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Λιόλιου Ανδρονίκης του Δημητρίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

13. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας  GJOJDESHI RAIMONDA για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

14. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Καρακατσάνη Γεωργίου του Ελευθερίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

15. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Δελή Μαργαρίτας  του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

16.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Ματθαίου Ιωάννη του Εμμανουήλ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

17. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Αντωνίου του Αθανασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

18. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας 3Κ GELATO ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Πορτοχελίου   για το  έτος 2020».

19. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Λουμουσιώτη Λάζαρου του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου   για το  έτος 2020».

20. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Παριανού Αικατερίνης του Κων/νου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το  έτος 2020».

21. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Λούζη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ,για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2020 για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής»

22.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Φλωρή Δημητρίου του Βασιλείου   για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

23. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Φασιλή Αναστασία του Παντελή για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

24. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Μπασιμακοπούλου Ευαγγελίας του Παναγιώτη   για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

25. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ.Φασιλή Αντωνίου του Βασιλείου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

26.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Ιατρού Ελένης του Παντελή  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

27. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μέγα Παναγιώτη του Ιωάννη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

28. «Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Αλιευτικού Συλλόγου Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με τον καθορισμό υποθαλάσσιου χώρου λιμένος Κοιλάδας».

29. «Λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο Δήμου Ερμιονίδας για την απομάκρυνση καλλιτεχνημάτων από τον Λιμένα Πορτοχελίου »

 

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας  ή στο τηλέφωνο 27543 – 60217.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

30η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 23.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 10235

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  27.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2020.

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση VIΙΙ – Άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Εισήγηση: Υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   13/12/2019

Αρ. Πρωτ. 9911

                                                      

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

   

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ  2ο : Ορισμοί δικηγόρων

ΘΕΜΑ 3ο  :  Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

29η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 13.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9929

 

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  19.12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2020 (α΄ φάση)

Εισήγηση: Καρανικόλα Αικατερίνη, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικών αγροτικών οδών στις Κοινότητες Διδύμων, Ηλιοκάστρου, Θερμησίας – Χρηματοδότηση Α.Π.Ε.»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σάνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σάνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη, Αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 13.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9928

 

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  19.12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2018

Εισηγητές:

 1. Γεώργιος Μίζης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ερμιονίδας
 2. Δημήτριος Μονάς, οικονομικός σύμβουλος και εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Ερμιονίδας,
 3. Δημήτριος Μάνος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

 

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 06.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9713

 

 

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  10.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και Τεχνικά Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Περί αποδοχής της επιχορήγησης ύψους 150.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Σχετικά με ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και του Ο.Α.Ε.Δ.

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη

 1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και της λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Αποδοχή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας (γ΄ και δ΄ κατανομή 2019)

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

30η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   28/11/2019

Αρ. Πρωτ. 9461

                                                      

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

  Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση όρων διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)» – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών: α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και β) αξιολόγησης ενστάσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας προσφορών), για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτηρίων και λοιπές δράσεις». (Μελέτη 3/2018) (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΘΕΜΑ  3ο  :  Σχετικά με έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ., που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης των «προσωρινών αναδόχων» που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)»

ΘΕΜΑ  4ο  :  Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2018

ΘΕΜΑ  5ο  :  Σχετικά με έγκριση του πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. του Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 28.11.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9458

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  02.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2020

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου