10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 09.06.2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 4920

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 13.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου του συνεργείου αυτοκινήτων Χαλκίδη
 2. Έγκριση κατασκευής τεχνικών έργων γεφύρωσης Golf του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων “Killada Hills”
 3. Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)
 4. Σχετικά με ανάθεση τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας σε ιδιώτη εργολάβο
 5. Σχετικά με μεταφορά του προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων συσκευασιών
 6. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2017 (β΄ φάση)
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 22/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «1η τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017» (ΑΔΑ: 7ΓΔΓΟΛΘΛ-ΣΝ9)
 8. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2016
 9. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 14/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Πορτοχελίου με θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2016 αίτησης Hotel Brain Capital A.E. για διακοπή διέλευσης τροχοφόρων επί της ζώνης αιγιαλού – παραλίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΝΙΚΚΙ BEACH στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου»
 11. Σχετικά με την υπ’ αρ. 31/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή της δωρεάς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. – 2η τροποποίηση προϋπολογισμού» (ΑΔΑ: 7Α8ΗΩΡΡ-Υ07)
 12. Σχετικά με την υπ’ αρ. 33/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης» (ΑΔΑ: ΩΘΑΕΩΡΡ-Ε3Ρ)
 13. Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 14. Έγκριση της υπ’ αρ. 82/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ»
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 16. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 17. Σχετικά με την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.08.2014
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   09/06/2017

Αρ. Πρωτ.: 4914

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

Σας προσκαλούμε τη 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο      :   Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ   2ο      :    Ορισμοί δικηγόρων  

ΘΕΜΑ   3ο   :   Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού ανάδοχου» που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2017» . 

ΘΕΜΑ   4ο     :   Αποδοχή δωρεάς

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
————————-
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        Κρανίδι 06/06/2017
Αρ.Πρωτ. 4753

Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (κάτω Πλατεία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός δικηγόρου
* Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να εκπροσωπηθεί ο Δήμος μας στο δικαστήριο άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   22/05/2017

Αρ. Πρωτ.: 4187

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ   1ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

14η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   11/05/2017

Αρ. Πρωτ.: 3755

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα      13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο   :   Ορισμοί δικηγόρων

ΘΕΜΑ   2ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.