Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 11.12.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 11733

 Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 205/2017 (ΑΔΑ: 6Μ1ΙΩΡΡ-2ΘΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017», λόγω εσφαλμένων εγγραφών στους κ.α. Εσόδων
 4. Απόφαση – πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως Προέδρου στο υπό ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων στο Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2018
 5. Έγκριση της υπ’ αρ. 65/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΣΤΩΡΡ-ΘΘΙ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικ. έτους 2016»
 6. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΩ1ΘΩΡΡ-ΜΥΤ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση της Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 03.11.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 10089

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 07.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ και διαχείριση του παραγομένου υπολείμματος (διεθνής διαγωνισμός)
 2. Διαγραφή χρεών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006, από λανθασμένη εγγραφή της υπηρεσίας
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ερμιονίδας και των Νομικών του Προσώπων
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρανιδίου με θέμα: «Πρόταση για καθιέρωση μιας Κυριακής ως επίσημης ιστορικής – τοπικής επετείου στο Κρανίδι»
 5. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017
 7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 20.10.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 9598

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 24.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ και διαχείριση του παραγομένου υπολείμματος (συνοπτική διαδικασία)
 2. Έγκριση της υπ’ αρ. 108/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Απογραφή περιουσίας, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014»
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 109/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015»
 4. Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κι επισκευή σχολείων 2017»
 5. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το διαγωνισμό: «Προμήθεια αδρανών υλικών για το έργο ανάπλασης δημοτικής οδού που καταλήγει στο πορθμείο Κόστας»
 6. Έγκριση της υπ’ αρ. 117/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «10η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 52/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς της οικογένειας Γεωργίου Λιβανού – 4η τροποποίηση προϋπολογισμού»
 8. Έγκριση παράτασης ισχύος και τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ερμιονίδας και Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων εισφορών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στη Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης
 9. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 10. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 11. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας:

α) Στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia 2017” στη Θεσσαλονίκη

β) Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017
 2. Συζήτηση σχετ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετ. με αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς στην περιοχή του έργου: «Μονάδα δεματοποίησης – προσωρινής αποθήκευσης Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων» στη θέση «Σταυρός» Τ.Κ. Διδύμων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 21.09.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 8396

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 25.09.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ερμιονίδας και Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας
 2. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης οικίας Κωνσταντίνου Δημότση (Έλληνα) – Δωρεά»
 3. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2015»
 4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Κατασκευή κι επισκευή τοιχίων αντιστήριξης» (αρ. μελέτης 14/2017)
 5. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ερμιονίδας
 6. Καθορισμός όρων δόμησης γηπέδου ΠΑΟΚ
 7. Καθορισμός όρων δόμησης για το Μικρό Κλειστό Γυμναστήριο – Έλληνα
 8. Τροποποίηση σύνθεσης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»
 9. Τροποποίηση σύνθεσης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»
 10. Αποδοχή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας (γ΄ κατανομή 2017)
 11. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου στον Αθλητικό Όμιλο Κρανιδίου
 12. Σχετικά με τη μεταγραφή ακίνητης περιουσίας από το Δήμο Ερμιονίδας στη Δ.Ε..Υ.Α.ΕΡ.
 13. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας:

α) Στην  33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia 2017”.

β) Στην έκθεση “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ Αργολίδα 2017”

 1. Συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
 2. Αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων
 3. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 4. Περί ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 5. Έγκριση εποχικότητας για δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους ξενοδοχειακών μονάδων
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 111/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 8. Έκδοση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μεικτής επιχείρησης αναψυχής – μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος του Οικονόμου Δημητρίου του Αναργύρου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

 

Κρανίδι, 14.07.2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 6111

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 18.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Ερμιονίδας
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επούλωση λάκκων 2017»
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2017»
 4. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 13/2017 μελέτης με τίτλο «Συντηρήσεις δημοτικών οδών 2017»
 5. Έγκριση εισόδου – εξόδου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ», ιδιοκτησίας Ανάργυρου Οικονόμου, στη θέση «Κουβέρτα» Ερμιόνης
 6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή κεντρικών κτηρίων Δημαρχείου 2017»
 7. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 4/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας περί πρόσληψης μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ερμιονίδας (Ν. 4368/2016)
 8. Απασχόληση προσωπικού στο Δήμο Ερμιονίδας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 9. Σχετικά με την εφαρμογή μαθητείας από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Παιδείας – Θέσεις πρακτικής άσκησης – μαθητείας για μαθητές ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018.
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

 

Κρανίδι, 29.06.2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 5597

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 03.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επούλωση Λάκκων 2017»
 2. Αίτημα για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικών υπηρεσιών ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή – greider) λόγω κένωσης της θέσης.
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 4. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
 5. Σχετικά με την υπ’ αρ. 37/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού» (ΑΔΑ: ΩΛΨ6ΩΡΡ-05Δ)
 6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6/2017 (ΑΔΑ: 7ΤΚΖΩΡΡ-ΧΘ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2017 του Δήμου Ερμιονίδας και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ερμιονίδας»
 7. Σχετικά με εκμίσθωση δημοτικού σφαγείου στην Τ.Κ. Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας
 8. Σχετικά με αίτημα του Θεατρικού Ομίλου Ερμιονίδας για οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας σε συνδιοργάνωση (4ο Φεστιβάλ Θεάτρου «Ερμηνείες στην Ερμιονίδα»)
 9. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 10. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ερμιονίδας
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017
 12. Μεταναστευτική πολιτική στο Δήμο Ερμιονίδας κατόπιν της συνάντησης του Δημάρχου Ερμιονίδας με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μουζάλα
 13. Σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και τον περιφερειακό σχεδιασμό.
 14. Αίτημα του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 67 Ν. 3852/2010

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 09.06.2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 4920

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 13.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου του συνεργείου αυτοκινήτων Χαλκίδη
 2. Έγκριση κατασκευής τεχνικών έργων γεφύρωσης Golf του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων “Killada Hills”
 3. Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)
 4. Σχετικά με ανάθεση τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας σε ιδιώτη εργολάβο
 5. Σχετικά με μεταφορά του προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων συσκευασιών
 6. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2017 (β΄ φάση)
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 22/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «1η τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017» (ΑΔΑ: 7ΓΔΓΟΛΘΛ-ΣΝ9)
 8. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2016
 9. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 14/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Πορτοχελίου με θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2016 αίτησης Hotel Brain Capital A.E. για διακοπή διέλευσης τροχοφόρων επί της ζώνης αιγιαλού – παραλίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΝΙΚΚΙ BEACH στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου»
 11. Σχετικά με την υπ’ αρ. 31/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή της δωρεάς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. – 2η τροποποίηση προϋπολογισμού» (ΑΔΑ: 7Α8ΗΩΡΡ-Υ07)
 12. Σχετικά με την υπ’ αρ. 33/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης» (ΑΔΑ: ΩΘΑΕΩΡΡ-Ε3Ρ)
 13. Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 14. Έγκριση της υπ’ αρ. 82/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ»
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 16. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 17. Σχετικά με την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.08.2014
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ