Ανακοίνωση – Ενημέρωση Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Κρανίδι, 27-04-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,

Σχετικά με την έκδοση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., όπως αναφέρεται στην καταγγελία του κ. Τάσου Λάμπρου, έχω να δηλώσω τα εξής:

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 διενεργήθηκε η 4η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., κατά την οποία ο κ. Γεώργιος Τσεγκής – Μέλος του Δ.Σ. ήταν απών, ενώ στις αποφάσεις της συνεδρίασης αυτής (Α.Δ.Σ. υπ” αριθμ. 18-53) φαίνεται ως παρών. Αυτό οφείλεται σε λάθος εκ παραδρομής κατά τη συγγραφή των αποφάσεων αυτών από την αρμόδια υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., καθώς στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες οι: Ιωάννης Πάλλης – Πρόεδρος, Παναγιώτης Αποστόλου – Αντιπρόεδρος, Παναγιώτα Παπαδημητρίου – Μέλος και Νεκτάριος Αντουλινάκης – Μέλος. Διαπιστώθηκε απαρτία, η συνεδρίαση έγινε κανονικά και οι αποφάσεις λήφθηκαν νόμιμα, χωρίς καμία πλαστογράφηση όπως αναφέρει ο κ. Λάμπρου.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Αργολίδας έγιναν σήμερα οι ορθές επαναλήψεις των αποφάσεων και επειδή δεν αλλάζει το σκεπτικό τους, οι εν λόγω αποφάσεις και οι αποφάσεις ελέγχου της νομιμότητάς τους ισχύουν ως έχουν.

Εγώ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και εκπρόσωπος των υπολοίπων μελών αναλαμβάνω δημόσια την ευθύνη, καθώς δεν το εντόπισα κατά την υπογραφή των αποφάσεων. Δεν μου ήταν όμως δυνατό να αφιερώσω χρόνο για τον λεπτομερή έλεγχο των αποφάσεων έως και των ονομάτων των συμβούλων που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση, δεδομένου του πλήθους των εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. που βρίσκονται σε εξέλιξη (έργο Ολοκλήρωσης Αποχέτευσης Δικτύου Κρανιδίου, αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, ένταξη νέων έργων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, λειτουργία βιολογικών καθαρισμών (Ε.Ε.Λ.), μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πρώην Δήμου Ερμιόνης, ολοκλήρωση καταγραφής γεωτρήσεων και αδειοδότησή τους, σχεδιασμός μονάδων Αφαλάτωσης Κρανιδίου & Ερμιόνης).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης

 

 

Ανακοίνωση ηλεκτρονικής κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

κρανιδι, 30/04/2018
α.π.  2559

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ»

ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03/05/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                       

 

Ορθή επανάληψη                                                                       

 

Κρανίδι, 26.04.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 2511

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ερμιονίδας στο Κρανίδι του Δήμου Ερμιονίδας, στις 30.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων 2017»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 90/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤ5ΩΡΡ-ΑΔΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και λήψη νέας απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
 4. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 5. Μίσθωση χώρου για χρήση του ως χώρου στάθμευσης (parking) στη Δ.Κ. Πορτοχελίου
 6. Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρανιδίου περί μίσθωσης χώρου
 7. Συμπληρωματικό αίτημα περί πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας

Κρανίδι, 20-04-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Σχετικά με την επιστολή του κ. Παύλου Δαγρέ προς τον Εισαγγελέα βάσει δημοσιεύματος στο ιστολόγιο akromolio.gr της 09-04-18, σας υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με ανακοίνωσή της την 27-02-18 σας ενημέρωσε ότι έχει ληφθεί η υπ’ αριθμ. 19/2018 (ΑΔΑ:ΩΙ9ΩΟΡ3Θ-Φ4Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. «Ορισμός Υπευθύνων Απολύμανσης Νερού Ύδρευσης για το έτος 2018», η οποία εκδόθηκε βάσει του διαθέσιμου μόνιμου προσωπικού. Δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος υπάλληλος πέραν των τριών που ορίστηκαν. Η απόφαση αυτή έχει διαβιβαστεί στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας. Η υπηρεσία αυτή είναι η αρμόδια για τον έλεγχο της απόφασης αυτής και είναι στη δικαιοδοσία της να μην την εγκρίνει. Εφόσον όμως έως σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση από την υπηρεσία αυτή, η απόφαση 19/2018 ισχύει ως έχει και εφαρμόζεται κανονικά.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε μετά από συνεχείς και επίμονες προσπάθειές μας εκδόθηκε η Άδεια χρήσης νερού (ΑΔΑ:ΨΞΛΗΟΡ1Φ-62Η) όλων των υδροληψιών του δήμου μας και πλέον χρησιμοποιούνται νομίμως και προστατεύονται αναλόγως με σκοπό τη διαφύλαξη της παροχής νερού στους δημότες μας. Μετά από αυτή μας την ενέργεια είμαστε πλέον έτοιμοι για την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης των μονάδων αφαλάτωσης Κρανιδίου – Κοιλάδας – Πορτοχελίου και Ερμιόνης. Σε επόμενη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες του έργου αυτού.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης

 

 

 

 

 

12η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  

Κρανίδι   13/04/201

Αρ. Πρωτ.  2259

                                                             

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε τη 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο:    Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολείων 2018». (Μελέτη 02/2018)

ΘΕΜΑ  2ο   :  Ψήφιση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 3ο  :  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 4ο   :  Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι»  στη Δ.Κ Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας. 

ΘΕΜΑ  5ο :  Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την Μίσθωση χώρου ακινήτου για την στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ  6ο  Oρισμός δικηγόρου

ΘΕΜΑ   7ο  :  Ορισμός συμβολαιογράφου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 12.04.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 2219

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 16.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 2/2018 μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολείων 2018»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή δημοτικής οδού στα Μαντράκια Ερμιόνης»
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή και επισκευή τοιχίων αντιστήριξης» (αρ. μελέτης 14/2017)
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων 2017»
 5. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση Ι – Μηχανήματα έργου
 6. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙ – Σχολικά κτήρια
 7. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙΙ – Παιδικές χαρές
 8. Ανάκληση της υπ’ αρ. 135/2016 (ΑΔΑ: Ψ69ΙΩΡΡ-1ΨΠ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: ««Αίτηση αποδοχής της συμβολαιογραφικής πράξης ανάκλησης παλαιότερης πράξης περί παραχωρήσεως κοινοχρήστων χώρων (με αρ. πρωτ.: 5332/17.06.2016) του ΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»
 9. Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2018 (ΑΔΑ: 64ΣΒΩΡΡ-3ΓΘ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποζημίωση χρηστών υπηρεσιών αθλητισμού»
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη»
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδος οικ. έτους 2018
 12. Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (δίμηνη απασχόληση)
 13. Σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών
 14. Έγκριση της υπ’ αρ. 55/2018 (ΑΔΑ: ΨΑΥΖΟΡ3Θ-ΝΥ8) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με θέμα: «Καθορισμός δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς αγωγό αποχέτευσης»
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 60/2018 (ΑΔΑ: 69ΝΚΟΡ3Θ-Η38) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με χρέωση τελών παραλαβής λυματολάσπης των ξενοδοχειακών μονάδων»
 16. Μίσθωση χώρου ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» στη Δ.Κ. Ερμιόνης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ