ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018»

Προκήρυξη: αρ. πρωτ.: 5813/27-08-2018, ΑΔΑ: ΨΒ2ΚΩΡΡ-ΥΗΒ

Διακήρυξη: ΑΔΑΜ: 18PROC003606817

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης % για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018, με αρ. μελ.:04/2018, προϋπολογισμού  74.192,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Τα πλήρη τεύχη της σύμβασης του έργου βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/c3BRlb3v6OF

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/09/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018″

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),

με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης %

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018,

με αρ. μελ.:05/2018, προϋπολογισμού  45.094,81 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΒΗ6ΩΡΡ-45Β, ΑΡ. ΠΡΩΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5814/27-08-2018

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18PROC003605383

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://cloudup.com/cHgPhl48bXb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Λ.Τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με σύστημα επί μέρους ποσοστών (σε ακέραιες μονάδες % αρ95.2.α) έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ, με αρ. μελ.:09/2016, προϋπολογισμό 98.079,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΔΑΜ: 18PROC003589674

Αρ. Πρωτ.:  προκήρυξης 903/21-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΠΟΛΘΛ-ΖΩΖ)

Αρ, πρωτ. διακήρυξης 902/21-08-2018

Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cc_OgFo2zH9

Δημόσια Γλυπτική Δράση (Πόρτο Χέλι, 22.08.2018 – Ερμιόνη, 23.08.2018)

Δημόσια Γλυπτική Δράση (Public Sculpture)

Εγκαίνια
– 22.08.2018, Πόρτο Χέλι, Κτήμα Μάνεση, ώρα 20:00
– 23.08.2018, Ερμιόνη, Καποδιστριακό, ώρα 20:00

prosklisi2prosklisi1