1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            

Κρανίδι, 31.12.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 9420

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 04.01.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2019.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

Α/Α Είδος Τεμάχια CPV
1 Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα 1 34144512-0

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 ευρώ προ ΦΠΑ ή  60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-7132.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018 του Δήμου Ερμιονίδας.

Τα συμβατικά τεύχη καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο :

https://cloudup.com/cKzMOaN52bI