ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου δε θα πραγματοποιηθούν.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 22.02.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 1465

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 27.02.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2018»
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Επούλωση λάκκων 2019»
 3. Έγκριση εισόδου – εξόδου επιχείρησης Ζαχαρία Γιαννακόπουλου
 4. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018»
 5. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 6. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και την αριθμ. 71251/78/19.12.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 7. Αποδοχή πίστωσης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ερμιονίδας, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
 8. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104 Β΄/24.01.2019) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 10. Ορισμός δικηγόρων
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019
 12. Σχετικά με εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στη Δ.Κ. Ερμιόνης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                      ΑΔΑ: 6Ν5ΨΩΡΡ-ΡΟΧ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                   Kρανιδι 20/2/2019

                                                                                                             Αρ.πρωτ.:1371

                                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

                    ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11 Τ.Κ.: 213 00 Κρανίδι

Πληροφορίες: Β. Πασιαλής

τηλ.:2754360002 fax: 2754023667

E-mail: m.ermionidas@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παραλαβή – προσωρινή εναπόθεση μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

Α/Α    Είδος                                                 Ποσότητα                     CPV


1 Υπηρεσία: «Παραλαβή-προσωρινή     1.326 τόνοι           90512000-9                          εναπόθεση μεταφόρτωση

και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών»

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 59.670,00 ευρώ προ ΦΠΑ ή 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-6162.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ερμιονίδας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη, Αριθμός 11, στις 6/3/2019, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 6η/3/2019 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης.

1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:


Επωνυμία :ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση :ΟΔΟΣ: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 11

Πόλη :ΚΡΑΝΙΔΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός: 21300

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS:

NUTS1:EL6(Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα)
NUTS2:EL65(Περιφέρεια: Πελοπόννησος)
NUTS3:EL651(Νομός: Αργολίδας GR251)

Τηλέφωνο 2754360002 Φαξ 2754023667

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο m.ermionidas@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Πασιαλής

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.ermionida.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Πασχαλίδου Δήμητρα). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής


α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

• κράτος-μέλος της Ένωσης,

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

• σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4. Εναλλακτικές προσφορές:


Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής:


Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία αναλύονται ενδελεχώς στα άρθρα 2.2.42.2.5-2.2.6-2.2.7 και 2.2.8 της Διακήρυξης καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).

6. Εγγυήσεις:


Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

7. Διάρκεια σύμβασης:


Το ακριβές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση στα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ποσότητας 1.326,00tn Α.ΣΥΣ., είναι δύσκολο να υπολογιστεί αφού εξαρτάται άμεσα από την συμμετοχή του κοινού στο πρόγραμμα της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.ΣΥΣ. καθώς και τα οικονομικά δεδομένα και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τα οποία στην ουσία ορίζουν το ύψος της «κατανάλωσης», από το οποίο εξαρτάται ανάλογα η παραγωγή απορριμμάτων. Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας εκτιμάται ότι η εργασία θα εκτελεστεί μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση η εργασία θα ολοκληρωθεί μόλις συντελεστεί η Παραλαβή, Προσωρινή Εναπόθεση-Μεταφόρτωση & Μεταφορά προς το Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας, ολόκληρης της ποσότητας των 1.326 τόνων Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας.

8. Τρόπος πληρωμής:


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, θα αντιστοιχεί στην αξία των υπηρεσιών που αυτός εκτέλεσε σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

9. Ενστάσεις:


Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:


Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:


Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο : https://cloudup.com/citHXRsDNeT

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   18/02/2019

 Αρ. Πρωτ.  1299

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

  

Σας προσκαλούμε την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο  : Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» που κατατέθηκε στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος» από τον Δήμο Ερμιονίδας.

 

ΘΕΜΑ 2ο  :   Εγκρίσεις έκτακτων δαπανών για ζημιές λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (Βροχόπτωση).

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμοί δικηγόρων.

 

ΘΕΜΑ  4ο :  Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου – Σχετ. με άδεια αυτοκινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012.

Υποβολή σχετικών αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A227%CE%9B1-63%CE%98%22&page=0