ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Κατεβάστε την προκήρυξη σε μορφή PDF κάνοντας κλίκ εδώ
header1

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», προϋπολογισμού : 56.116,20€ με Φ.Π.Α. (24%),  με cpv : 92331210-5, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26/10/2016 με καταληκτική ώρα 10:00, στο δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11 στο Κρανίδι Αργολίδας

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το Π.Ε.Π. και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (Απόφαση Ένταξης βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 με αρ. πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ).

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την παροχή εξολοκλήρου της υπηρεσίας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1.250,00 480,00 3.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 645,00 300,00 945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2 550,00 240,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1 1.100,00 480,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2 550,00 240,00 1.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 550,00 240,00 2.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1.800,00 780,00 2.580,00
Σύνολο 19 13.205,00 5.640,00
13205,00*3 = 39.615,00 5.640,00 45.255,00
Φ.Π.Α 24%     10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ     56.116,20

Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Κριτήρια επιλογής και σύστημα βαθμολόγησης

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας
1 Προϋπηρεσία σε εκτέλεση προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. 50%
2 Εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα 30%
3 Πίνακας εργαζομένων ή συνεργατών του διαγωνιζομένου, με ειδικότητες και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 20%
Σύνολο 100%

 

Η βαθμολογία θα γίνει στην κλίμακα 0-10 και με βάση τον τύπο : U=σ1 * Κ1 + σ22 + σ33 όπου U η συνολική βαθμολογία, σi = συντελεστής βαρύτητας, Κi  = κριτήριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι Αργολίδας

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : http://www.promitheus.gov.gr

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμπράξεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προς ανάθεση υπηρεσίας με ανάλογη εν γένει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προσωπικού, προς τους φορείς του Δημοσίου.

Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86), περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης αφορά στο ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

 

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π.

του Δήμου Ερμιονίδας

 

Κυριακή Μήτσου

5/10/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11                                                      Τ.Κ. : 21300

τηλ:  2754.360.001

fax : 2754-0-23667

e-mail : npkpappderm@yahoo.gr

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»  

με cpv :  92331210-5

 

Προϋπολογισμού: 45.255,00  ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ …………………………………………………………….      Σελ. 5
 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ………………………………………………       Σελ. 7
 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ………………………………………….Σελ. 20
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …………………………………………………………..Σελ. 22
 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ …………………………………………………..Σελ. 24
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…………………………………………………………………………….Σελ. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

 • Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Του 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Της με αριθμό 110/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 • Της με αριθμό 181/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας περί έγκρισης της 110/2016 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
 • Της με αριθμό 128/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  περί έγκρισης της μελέτης με αριθμό 112/2016, του Τμήματος Τεχνικών Έργων ύδρευσης – αποχέτευσης  του Δήμου Ερμιονίδας, έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης και συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο Μελέτης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝcpv 92331210-5
Προϋπολογισμός 

 

 

 

Καθαρό ποσό :            € 45.255,00Φ.Π.Α. (24%):            € 10.861,20Συνολική Δαπάνη :      € 56.116,20

 

Κ.Α. 70-6162.0001 με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας.

 

Κριτήριο αξιολόγησης Σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(άρθρο 86 του Ν.4412/2016)

 

 

Χρόνος και τόπος Τετάρτη  26 Οκτωβρίου 2016 & ώρα 10.00 π.μ.στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μελίνας Μερκούρη αρ. 11στο Κρανίδι Αργολίδας

 

 

 

 

 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η

Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»

 

Προϋπολογισμού : 56.116,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη για την υπογραφή σύμβασης  μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας» και αναδόχου με αντικείμενο την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ενδεικτικού  προϋπολογισμού 56.116,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για το χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης έως το ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

 

Συνοπτικά στοιχεία έργου

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας  πρόσφατα ίδρυσε και αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια να λειτουργήσει 2 νέες δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις οποίες  ενέταξε επιτυχώς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», ώστε να καλυφθεί το σύνολο των  λειτουργικών δαπανών από το ως άνω Πρόγραμμα.

Πρόκειται για νέες Δομές στις οποίες θα απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων, για ορισμένο διάστημα της ημέρας , κατά τις απογευματινές ώρες. Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με ατομική & οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Αυτή η δράση αφορά στην εποικοδομητική απασχόληση των παιδιών και πληροφορεί, εξευγενίζει, μορφώνει, και ψυχαγωγεί αποτελώντας απαραίτητο στοιχείο για την ουσιαστική διάπλαση ενεργών δημοτών.

Ο Προγραμματισμός Προσλήψεων του Νομικού Προσώπου γίνεται στις αρχές κάθε έτους στο ΥΠ.Ε.Σ&Δ.Α., (δηλαδή ο τελευταίος έγινε τον Ιανουάριο του 2016), και τότε ήταν άγνωστο αν θα καταφέρναμε αφενός να αδειοδοτηθούμε και αφετέρου να εγκριθεί η συμμετοχή μας στο ως άνω Πρόγραμμα και ως εκ τούτου ήταν αδύνατο  να προβλεφθεί το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της δράσης μιας και το πλήθος προσωπικού που χρειαζόμαστε είναι ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών που θα επιλεχθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε στις 24.8.2016 (και ακόμη «τρέχει» η διαδικασία για τους επιλαχόντες από το Πρόγραμμα, και  ένα μεγάλο μέρος αυτών θα απορροφηθεί και αυτό, ως εκ τούτου ο τελικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών θα αυξηθεί), και παράλληλα λόγω ελλείψεως Μόνιμου Προσωπικού με τις ειδικότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσει η Δομή τείνει να γίνει εξαιρετικά δύσκολη η λειτουργία της, και η παραμονή μας στο ως άνω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, στο Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετούν Υπάλληλοι με τις ειδικότητες που απαιτούνται για να στελεχώσουν την Δομή και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος . Επιπρόσθετα, ενόψει των ρυθμίσεων των ν. 4024/2011 και 4093/2012 (περί μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2016), δεν είναι δυνατή η πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού στον Δήμο , έως τα τέλη του 2016.

 

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία για την λειτουργία του ΚΔΑΠ και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων του,  καθώς και από τις υποχρεώσεις μας,  που απορρέουν από την σύμβαση που έχουμε ως ΝΠΚΠΑΠ από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ,όπως αυτές περιγράφονται , προσφέροντας υπηρεσίες σε 241 επιλεγμένα παιδιά από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό θα αναλάβει τις υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

 

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η  παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε διάστημα έως την εξάντληση του προβλεπόμενου ποσού από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν στους χώρους όπου στεγάζονται τα ΚΔΑΠ  στον Δήμο Ερμιονίδας και θα λειτουργούν τα προγράμματα και ειδικότερα στο 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Ερμιονίδας «Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης» και στο 2ο ΚΔΑΠ Δήμου Ερμιονίδας «1ο Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου»

 

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας  να παραταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εφόσον απαιτηθεί έως την έναρξη της εφαρμογής της σύμβασης που θα προκύψει από τον επόμενο ανοικτό διαγωνισμό, για διάστημα έως 31-7-2017.

 

Η σύμβαση παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας θα διέπεται από τις διατάξεις:

 

1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ87/τ.Α’/2010).

4) Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α’/2010)

5) Το Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29‐06‐2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ  138/τ.Α’/2003).

6) Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13‐7‐2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

7) Ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α”): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8) Του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

9) Του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ : 70-6162.0001 με τίτλο : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» και ποσό 56.116,20€ έως το ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 56.116,20  με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Κ.Α:70-6162.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016, του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ερμιονίδας θα εκτελεστεί με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

 

Αντικείμενο της Υπηρεσίας

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) έχουν σκοπό τους τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Στα Κέντρα  δύναται η δυνατότητα για Εικαστικά, Πρόγραμμα ORF (Μουσικοκινητική Αγωγή), Πληροφορική, Μπάσκετ, Ιστιοπλοϊα, μουσική, μοντέρνο χορό, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά  και δραστηριότητες ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών.

Το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης αποσκοπεί:

 • Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Δομών, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική, το χορό, τη ζωγραφική, την έκφραση.
 • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
 • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.
 • Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.
 • Στην υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 • Στην υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το κατάλληλο  εκπαιδευτικό και βοηθητικό  προσωπικό για τη λειτουργία του παρακάτω κέντρου δημιουργικής απασχόλησης στο χώρο του :

 • 1οΚ.Δ.ΑΠ. ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης      

Διεύθυνση : Ανώνυμη Δημοτική Οδός,  Ερμιόνη

 

 • 2οΚ.Δ.ΑΠ. ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου    

Διεύθυνση Ο.Τ. 215Α, Πλατεία Κύπρου:

Η Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ του Δήμου Ερμιονίδας θα εκτελεστεί με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 

 

Α. Περιβάλλον Υλοποίησης της Υπηρεσίας:

 

Στο Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργήσουν (βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 αρ πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ) τμήματα για Εικαστικά, Πρόγραμμα ORF (Μουσικοκινητική Αγωγή), Πληροφορική, Μπάσκετ, Ιστιοπλοϊα, μουσική, μοντέρνο χορό, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά  και δραστηριότητες ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών με τη συμμετοχή 241 επιλεγμένων παιδιών από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προερχόμενα από οικογένειες του Δήμου μας, που έχουν ανάγκη την παροχή της ως άνω υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες εκτός Ευρωπαϊκού Προγράμματος εγγράφονται στα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν στην αρχή της κάθε περιόδου, χωρίς όμως να αποκλείονται και εγγραφές κατά την διάρκεια του έτους.

Τα προγράμματα ανά δραστηριότητα περιγράφονται σε πίνακα που ακολουθεί.  Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα των προγραμμάτων είναι έως 25 παιδιά  και τμήματα του ίδιου προγράμματος μπορεί να λειτουργούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις.

 

Για την διαχείριση των παρουσιών τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπαιδευτών, το Νομικό Πρόσωπο  Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας τηρεί όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου βιβλία, καταχώρησης και παρακολούθησης των παρουσιών.

Β.  Προσωπικό  :  

Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη στον αντίστοιχο  τομέα, ώστε α) να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες και β) να διατηρηθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο εμπειρίας των στελεχών απαιτείται και λόγω των διαφορετικών ομάδων στόχου που διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με τις διαφορετικές ανάγκες τους.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της:

 • Παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και απασχόλησης παιδιών στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στα  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Θα λειτουργούν και τα δύο σε δύο βάρδιες ως εξής:   

 

Τα Κ.Δ.ΑΠ. : κατά τους χειμερινούς μήνες θα λειτουργούν  από Δευτέρα ως Παρασκευή ως εξής :         Α΄Βάρδια : 14:30-18.30 και

Β΄βάρδια : 18:30-22:30

Κατά τους θερινούς μήνες τα ΚΔΑΠ θα λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή ως εξής:

Α΄Βάρδια : 08:00-12.00 και

Β΄βάρδια : 12:00-16:00

Σύμφωνα με την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αργολίδας του 1ΟΥ Κ.Δ.Α.Π. με ΑΔΑ: 73ΦΤ7Λ1-ΔΝΓ και την απόφαση του ιδίου για το 2ο ΚΔΑΠ με ΑΔΑ : ΩΡΝΕ7Λ1-9Γ4

 

 • Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.
 • Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής.

 

Προσωπικό Αναδόχου (υποχρεωτικά προσόντα με ποινή αποκλεισμού)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στο σύνολο δεκαεννέα (19) άτομα, με τις εξής ειδικότητες:

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων, οφείλει να σέβεται τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν δημόσια περιουσία .

Απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ Δ.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Π.Ε. 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Π.Ε. 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 19

 

Αναλυτικά:

 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί/καθηγητές που θα απασχοληθούν στο έργο αυτό θα επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η δημιουργική απασχόληση  και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.

Κάθε καθηγητής έχει τις  κάτωθι αρμοδιότητες:

1) Διεξαγωγή μαθημάτων δημιουργικής απασχόλησης  (στα τμήματα παιδιών),  σύμφωνα με το πρόγραμμα

2) Τηρεί παρουσιολόγιο μαθητών

3) Προτείνει και συνεισφέρει στο συνολικό προγραμματισμό των εργαστηρίων με σκοπό τη βελτίωση ή  επίλυση τυχόν λειτουργικών προβλημάτων

4) Οργανώνει και επιμελείται την ετήσια παρουσίαση πεπραγμένων  / έκθεση του  τμήματος που διδάσκει

5) Επιμελείται την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων και δίνει τακτική αναφορά σχετικά με την εξέλιξη των μαθητών και την πρόοδο της τάξης

6) Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και για την διδασκαλία.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΕ Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος  αναγνωρισμένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας (PROFICIENCY).

ΠΕ Καθηγητής Γαλλικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος  αναγνωρισμένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας.

ΠΕ Καθηγητής Γερμανικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος  αναγνωρισμένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας.

 

ΠΕ Καθηγητές Μουσικής: Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ & Δ.Ε. ΧΟΡΟΥ

Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η παροχή εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στον Τομέα του Αθλητισμού και ειδικότερα στις δραστηριότητες: Μπάσκετ, μοντέρνος χορός  και ιστιοπλοΐα για παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών.

 • Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν πτυχίο Π.Ε. Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης  σχολής ή πτυχίο προπονητού αντίστοιχου Αθλήματος και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Ο καθηγητής χορού πρέπει να διαθέτει πτυχίο για τη διδασκαλία χορού από αναγνωρισμένο φορέα ή να διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία στη διδασκαλία χορού σε παιδικά τμήματα.

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

ΔΕ με εμπειρία στα εικαστικά  

Αντικείμενο ενασχόλησης:
Εικαστικές δραστηριότητες (Εκμάθηση διαφόρων τεχνικών ζωγραφικής και γλυπτικής).
Παρουσίαση των έργων σε έκθεση στο τέλος της χρονιάς)

 

Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

Οι νηπιαγωγοί και οι παιδαγωγοί θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας του Κ.Δ.Α.Π. Βασικός ρόλος του: είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην οικοδόμηση της γνώσης, πράγμα που επιτυγχάνεται με τα παιχνίδια γλώσσας και μαθηματικών που θα αποτελέσουν το βασικό κομμάτι της απασχόλησης τους .

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Το Διοικητικό Προσωπικό που θα απασχοληθεί στα παραρτήματα του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ερμιονίδας θα παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη τόσο για την εύρυθμη εσωτερική του λειτουργία όσο και για την εξυπηρέτηση των γονέων των παιδιών που εισέρχονται σε αυτό και των πολιτών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Υπεύθυνος λειτουργίας προγράμματος οφείλει να οργανώσει το πλαίσιο απασχόλησης του εμπλεκόμενου προσωπικού του αναδόχου ώστε να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα των τμημάτων όπως αυτό θα του δοθεί από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας ,καθώς και να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο διάστημα της σύμβασης.

 

Παράλληλα ο Υπεύθυνος Λειτουργίας προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει προς το προσωπικό του αναδόχου, σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του.  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την εσωτερική αξιολόγηση (που διενεργεί ο ίδιος) ή από την εξωτερική αξιολόγηση (που διενεργούν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. – Α.Δ.Σ. 74/2016) απόκλιση από τους στόχους που έχει θέσει το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, ο Υπεύθυνος Λειτουργίας προγράμματος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης του εμπλεκόμενου προσωπικού του αναδόχου, όπου αυτό απαιτείται και θα επιλύει τυχόν καθημερινά προβλήματα.

Οφείλει να ελέγχει την τήρηση των προγραμμάτων καθημερινά, και την καλή λειτουργία και των δύο δομών Κ.Δ.Α.Π. Ερμιόνης και Κρανιδίου.

Όλο το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της δομής και να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν.

Τα τμήματα των παιδιών θα χωριστούν ανά ΚΔΑΠ και ηλικιακές ομάδες, εφ΄όσον είναι εφικτό :

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ :

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.• Να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).

 

 

 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούν καθηγητές  με ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές που περιγράφονται .

 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει εντός 15 ήμερων από την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά απασχόλησης των στελεχών που έχει δηλώσει στην προσφορά του.

Απαραίτητος Εξοπλισμός

Η ευθύνη της παροχής του απαραίτητου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  στα Κέντρα, βαραίνει το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας

Χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται στο ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και του Αναδόχου.

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

1) Το προσωπικό θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του.

2)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία, εργασιακή νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ. Θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο και όχι η Υπηρεσία.

3)- Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων με υπαιτιότητα του προσωπικού του. Οφείλει να τηρεί τους χώρος καθαρούς των σχολικών μονάδων, που θα λειτουργούν τα ΚΔΑΠ , καθώς και να μεριμνά για την φύλαξη των χώρων .

4)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούμενο από αυτόν ότι το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας  ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με αυτόν, αλλά οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τους υπευθύνους του ΚΔΑΠ (ορισμένους με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) αρμόδια όργανα  για την εργασία που προσφέρει, όπως επίσης και τον έλεγχο στις αποσκευές του κατά την αποχώρηση του από το κτίριο.

5)- Ο ανάδοχος υποχρεούται:

(α) να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει ή να το προσλάβει με όποιον τρόπο από την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται .

(β) να το πληρώνει κανονικά σύμφωνα και αναλογικά με τις πληρωμές που γίνονται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας.

(γ) να αποδεικνύει κάθε φορά που υποβάλλει τιμολόγιο, ότι δεν οφείλει «δεδουλευμένα» στο προσωπικό του διαφορετικά εκτός των άλλων επιπτώσεων θα διακόπτεται η πληρωμή του (εφ’ όσον έχουν γίνει εμπροθέσμως οι ανάλογες πληρωμές από τον Δήμο, ειδάλλως καμία υποχρέωση εμπρόθεσμης πληρωμής δεν αναγνωρίζεται)

6)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου, σύμφωνα με τη σύμβαση.

7)- Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεών του έναντι του Δήμου που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο.

8)- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των Προγραμμάτων. Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος θα απομακρύνει το προσωπικό αυτό, από την Υπηρεσία με τον προσήκοντα τρόπο και θα αντικαταστήσει άμεσα αναπληρώνοντας το κενό.

9)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει αμέσως και να αντιμετωπίζει προβλήματα που δημιουργούνται στην διαδικασία εκτέλεσης των προγραμμάτων

10)-  Ο Δήμος δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση.

11).- Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους.

12)-  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας προσωπικού και βιβλίο επικοινωνίας,

13)- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εργασία του θα είναι ανεξάρτητη και δεν θα έχει καμία σχέση με άλλο προσωπικό μόνιμο ή μη που θα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων.

14)- Το Νομικό Πρόσωπο  θα διαθέσει ειδικό χώρο στον ανάδοχο για την φύλαξη των ατομικών ειδών του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

15).-  Τόσο η καταβολή των οφειλομένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή κάποιου όρου της προκήρυξης ή της σύμβασης, μόνο με έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ακόμη και ο όρκος.

16).- Η προθεσμία έναρξης εφαρμογής της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφής της και θα ισχύσει έως την εξάντληση του ποσού (56.116,20€ με ΦΠΑ).

17).- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου, τα τηλέφωνά του (σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει προκειμένου να ενημερωθεί και να επιληφθεί του θέματος.

18).- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης, θα αποχωρήσει από την εργασία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Τρόπος Πληρωμής

 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης .
 2. α) Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά δεδουλευμένη, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος με την προσκόμιση από αυτόν των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγια, καταστάσεις πληρωμής των απασχολούμενων του, εξόφληση δεδουλευμένων με υ.δ. των εργαζομένων) και σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για τους Ο.Τ.Α.

(β) Κρατήσεις, φόροι κ.τ.λ. βαρύνουν τον ανάδοχο.

(γ) Διευκρινίζεται ότι: Η επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων, η σύναψη συμφωνητικού εργασίας, η λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω μισθωτική σχέση θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους συμβεβλημένους (ανάδοχο και εργαζόμενο).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η μη προσκόμιση των ανάλογων παραστατικών πληρωμής των εργαζομένων του στην Υπηρεσία σημαίνει ότι δεν θα του καταβάλλεται η αποζημίωση, που προβλέπεται από τη σύμβαση.

Λοιποί όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου με σκοπό την αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων και παραπόνων.

Επίσης υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία .

Τα μηνιαία πρωτόκολλα εφόσον δεν θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωμής και ο εργολάβος θα μπορεί να καταθέσει το τιμολόγιο εξόφλησής του. Εάν το πρωτόκολλο περιλαμβάνει παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις της υπηρεσίας παραβάσεις όρου ή όρων της σύμβασης εξοφλείται μεν το μίσθωμα του προηγούμενου μηνός αλλά το πρωτόκολλο θα υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις από την αρμόδια υπηρεσία υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του εργολάβου.

Επίβλεψη – Εποπτεία παρεχόμενων υπηρεσιών

Βασικός κριτής της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, είναι ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ σύμφωνα με την απόφαση 74/2016 (ΑΔΑ:7Ν2ΙΟΛΤΞ-3ΟΝ) του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό υπευθύνου για το ΚΔΑΠ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (κα Στρίγκου Φωστίνη Άννα) και το ΚΔΑΠ ΕΡΜΙΟΝΗΣ του Δήμου (κα Μήτσου Κυριακή) σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο .

Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των ανωτέρω υπευθύνων (κα Στρίγκου Φωστίνη Άννα και κα Μήτσου Κυριακή ) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τήρηση της λειτουργίας των τμημάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και  δραστηριοτήτων.

Την εποπτεία των τμημάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων θα έχει η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας η οποία θα βεβαιώνει στον ανάδοχο το δελτίο για την ποιοτική εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Δέσποινα Αντωνιάδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΗ Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης ΑποχέτευσηςΣουσάνα Καρανικόλα

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο  Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με cpv :  92331210-5

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» από ανάδοχο μειοδότη σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ € ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ €
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1.250,00 480,00 3.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 645,00 300,00 945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2 550,00 240,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1 1.100,00 480,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2 550,00 240,00 1.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 3 550,00 240,00 2.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1.800,00 780,00 2.580,00
Σύνολο 19 13.205,00 5.640,00
13205,00*3 = 39.615,00 5.640,00 45.255,00
Φ.Π.Α 24%     10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ     56.116,20

 

 

 

05/10/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Δέσποινα Αντωνιάδου

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΗ Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

 

Σουσάνα Καρανικόλα

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ  Α Σ

Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» από ανάδοχο μειοδότη.

Της επιχείρησης ………………………………………….……………………………………………………

έδρα ……………………………………… Οδός………………………………………………………………

αριθμός ……….………………..τηλέφωνο ……………………………………………………………… φαξ………………………….. …Δ.Ο.Υ.…………………………………….Α.Φ.Μ.…………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ € ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ €
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%    
ΣΥΝΟΛΟ      

 

Η προσφορά ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος – ημερομηνία …………………………………….
Ο προσφέρων(υπογραφή- σφραγίδα) ……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»  από ανάδοχο, σύμφωνα με τα παρακάτω :

Άρθρο   1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ».

β) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα κτήρια (σχολεία) που θα λειτουργήσουν τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ερμιονίδας, ως έχουν οριστεί παραπάνω, για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα των τριών μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 56.116,20  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Άρθρο   2

Η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’ , του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87α’ , τις διατάξεις του Π.Δ 237/86 ΦΕΚ 110 Α΄, του άρθρου 9 παρ. 13 Ν. 2623/98 και του Π.Δ/τος 346/98 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο   3

Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων.

δ) Τεχνική έκθεση – περιγραφή.

ε) Το τιμολόγιο προσφοράς.

Άρθρο   4

Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Άρθρο   5

Η προσφερόμενη τιμή  του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο  σε  αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται τμηματικά κάθε μήνα, μετά την υποβολή νόμιμου παραστατικού  και όλων των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο εντός ευλόγου χρόνου.

Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών εργασιών του Νομικού Προσώπου (άρθρο 221, παραγρ.11δ/Ν.4412/16). Το πρωτόκολλο παραλαβής απαιτείται να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο όταν διατυπωθούν παρατηρήσεις από την επιτροπή παραλαβής ή διατυπωθούν διαφωνίες μέλους της επιτροπής.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Άρθρο 7

Η υποβολή προσφοράς του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχει επισκεφθεί και έχει πλήρως ελέγξει την φύση και τη θέση της εργασίας και έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και τις έχει αποδεχθεί.

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα τεύχη της μελέτης,  ήτοι την τεχνική έκθεση, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τη συγγραφή υποχρεώσεων και την διακήρυξη, καθώς και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.

Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν τον  απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 8

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Η διακήρυξη θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη και την συγγραφή υποχρεώσεων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει ο ίδιος, όλο το προσωπικό που απασχολεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 10

Ο ανάδοχος αφού είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόμων, είναι υποχρεωμένος, χωρίς να αμελεί, να ανακοινώνει στην Προέδρο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας , τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας ,  κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας που παρέχει.

Άρθρο 11

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης , όσο και για την ποιότητα της παρεχόμενης  υπηρεσίας, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο από την υπηρεσία κάθε είδους έλεγχος που θα ασκηθεί, καθόλου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.

Κρανίδι 05/10/2016                                                                                       

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΥΣΑΝΑΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

     

 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  

Μελίνας Μερκούρη 11

Κρανίδι

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.116,20 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Αριθμός Μελέτης  112 / 2016  

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες Υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», προϋπολογισμού 56.116,20 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας  www.ermionida.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/10/2016 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11, στο Κρανίδι Αργολίδας, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10.00 π.μ.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το Π.Ε.Π. και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (Απόφαση Ένταξης βάσει της υπ΄αριθμ. 5002081 με αρ. πρωτ./2936/4-08-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΕΠ0261 ΚΩΔ ΠΕΔ 2016 ΕΠ: 02610012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ € ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ €
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1.250,00 480,00 3.460,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 550,00 240,00 790,00
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 370,00 160,00 530,00
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1 645,00 300,00 945,00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2 550,00 240,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 1 1.100,00 480,00 1.580,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε. 2 550,00 240,00 1.580,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 550,00 240,00 2.370,00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1.800,00 780,00 2.580,00
Σύνολο 19 13.205,00 5.640,00
13205,00*3 = 39.615,00 5.640,00 45.255,00
Φ.Π.Α 24%     10.861,20
ΣΥΝΟΛΟ     56.116,20

 

 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι Αργολίδας.

Τηλέφωνο: 2754.360.001

Fax: 2754.0.23667

 

Άρθρο 1

Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

 • Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Του 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Της με αριθμό 110/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 • Της με αριθμό 181/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας περί έγκρισης της 110/2016 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
 • Της με αριθμό 128/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου  περί έγκρισης της μελέτης με αριθμό 112/2016, του Τμήματος Τεχνικών Έργων ύδρευσης – αποχέτευσης  του Δήμου Ερμιονίδας, έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης και συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων

 

Άρθρο 2

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/10/2016 ημέρα Τετάρτη  και μέχρι την 10:00 ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του νομικού προσώπου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνοπούλου Ελένη μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

 

Άρθρο 3

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης

 1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας, στον δικτυακό τόπο: http://www.ermionida.gr.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι Αργολίδαςτηλέφωνο:2754.360.001 fax:2754.0.23667, e-mail : npkpappderm@yahoo.gr   τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Άρθρο 4

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

 1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.
 3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

 

 

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμούκαι τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 2. δωροδοκία,
 • απάτη,
 1. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 2. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
 • για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

 • τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

 1. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 2. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
 • Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

 1. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Νροσώπου, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας.
 2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

 

Άρθρο 6

Εγγυήσεις

 

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

 

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

– η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

– ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει:

 

 1. Δεν απαιτείται να αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
 3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες, από τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται στην παραλαβή.

 

στ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

 

 

Άρθρο 7

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

 1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας τουδιαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
 2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
 3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

 1. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

 1. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής).

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

 1. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
 2. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμούσε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων υπηρεσιών. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.
 3. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
 4. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

 

 

Άρθρο 8

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

 

Άρθρο 9

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών.

 

Άρθρο 10

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

 1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ερμιονίδας, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. (δηλ έως Πέμπτη 20/10/2016). Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων που ορίστηκε με την 128/2016 Α.Δ.Σ. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.

 1. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
 2. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας.
 3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

Άρθρο 11

Προσφερόμενη τιμή

 1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά υπηρεσίες, καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των υπηρεσιών.
 2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 12

Αξιολόγηση προσφορών

 1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
 3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια ανά

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας
1 Προϋπηρεσία σε εκτέλεση προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. 50%
2 Εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα 30%
3 Πίνακας εργαζομένων ή συνεργατών του διαγωνιζομένου, με ειδικότητες και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 20%
Σύνολο 100%

Η βαθμολογία θα γίνει στην κλίμακα 0-10 και με βάση τον τύπο : U=σ1 * Κ1 + σ2+Κ2 + σ3*Κ3 όπου U η συνολική βαθμολογία, σi = συντελεστής βαρύτητας, Κi  = κριτήριο

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

 1. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
 2. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

 

 

Άρθρο 13

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
 2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλεινα καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

 1. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

 1. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
 3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνεται με την κατακυρωτική απόφαση.
 4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
 5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 6. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμουκαι η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

 

Άρθρο 14

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

 

Άρθρο 15

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  Πολιτισμού & Παιδείας δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
 2. Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  Πολιτισμού & Παιδείας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
 3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

Άρθρο 16

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο έως ότου εξαντληθεί το προβλεπόμενο ποσό.
 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
 4. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
 5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
 6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
 7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
 8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
 9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
 10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Άρθρο 17

Ποινικές ρήτρες

 1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών – ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

 1. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
 2. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 18

Τρόπος Πληρωμής

 1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης).
 3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

 

Άρθρο 19

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Ωραιοκάστρου και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας   http://www.ermionida.gr
 2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση  http://www.ermionida.gr.
 4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ.128/2016 Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας .

 

 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.116,20 € ΜΕ Φ.Π.Α.    
Αριθμός Μελέτης  112 / 2016  

 

Υπηρεσία: «Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ – Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

cpv : 92331210-5

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ & ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%    
ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>