14η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

                                          14η -2019    Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         ΕΡΜΙΟΝΗ        22/11/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 1200

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                                                                       

ΠΡΟΣ  :T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018  , στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  , στην αίθουσα του Δ.Λ.Τ.Ε, την 26η Νοεμβρίου   του  έτους  2019,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα    14:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης    επί  των κάτωθι θεμάτων :

1. «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 »

2. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Αντωνίου του Αθανασίου για ανάκληση αιτήματος εκτέλεσης εργασιών».

3. «Συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας στην πρόσκληση VII του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

4. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, σχετικά με εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης αποχετευτικού δικτύου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» εντός Χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου»

5. «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Νο 2 του   έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ »

6. «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Νο 2  του   έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ »

7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Εξομοιούμενης ζώνης Κόστας»

 

Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στο τηλέφωνο 27543-60217.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΦΛΩΡΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

  Κρανίδι, 21.11.2019

               Αρ. πρωτ.: οικ. 9231

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  25.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Φασιλής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Φασιλής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 63/2019 (ΑΔΑ: Ψ32ΛΩΡΡ-4ΜΣ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με την απόκτηση γης για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι”»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 171/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΩΘΩΡΡ-ΔΝΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ερμιονίδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του υποέργου: “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση της συνδετήριας οδού Ερμιόνης – Πορτοχελίου”»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας, για το σχολικό έτος 2019-2020

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Σχετικά με αίτημα Παπαμιχαήλ Άννας του Παναγιώτη για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/1975

Εισήγηση: Κουτούβαλης Δαμιανός

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 1. Σχετικά με αίτημα Λάζαρου Γούτου με θέμα: «Προστασία ανθρώπινης ζωής»

Εισήγηση: Γούτος Λάζαρος

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   15/11/2019

Αρ. Πρωτ. 9058

 

 

                                        

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3ο  :  Ορισμοί δικηγόρων.

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   07/11/2019

Αρ. Πρωτ. 8794

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’87)

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο : Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή «ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ» της Δ.Κ. Κρανιδίου.

ΘΕΜΑ 3ο  :  Ορισμοί δικηγόρων

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 01.11.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 8612

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν.4555/2018) 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας έτους 2020

    Εισήγηση: Υπάλληλος Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»

Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

 1. Παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κρανιδίου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

 1. Σχετικά με την υπ’ αρ. 2/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΔ5ΨΡΡ-ΨΒ1) απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 25.10.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 8454

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  30.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος

 1. Σχετικά με τη διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία του προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων συσκευασιών

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Ερμιόνης»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Κρανιδίου»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Κρανιδίου»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Ερμιόνης»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση βατότητας Α.Π.Ε.»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ερμιονίδας για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Σχετικά με θεώρηση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, αλιευτικών προϊόντων

Εισήγηση: Μερτύρης Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας (άρθρο 75 Ν. 4555/2018)

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

 Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε.»

 Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση άρθρου 12 Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης (υπ’ αρ. 306/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΡΖΤΩΡΡ-ΣΜ7)

Εισήγηση: Μερτύρης Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ» Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Φλωρής Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ερμιονίδας για το 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΑΡΩΡΡ-14Φ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση Ι – Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

 Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 207β/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας”»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 208/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας”»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   25/10/2019

Αρ. Πρωτ.: 8451

 

                                                      

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  1ο : Σχετικά με έγκριση του πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. του Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2019-2020)»

 

 ΘΕΜΑ 2ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020

 

 ΘΕΜΑ  3ο : Ορισμοί δικηγόρων

 

 ΘΕΜΑ  4ο : Αποδοχή δωρεών

 

 ΘΕΜΑ  5ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

20η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                    

Κρανίδι, 26.09.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 7409

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά το Ν. 4555/2018.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ερμιονίδας στο Κρανίδι του Δήμου Ερμιονίδας, στις 26.09.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της Μαρίας Εμμανουήλ Τόδωρη, δωρήτριας του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών

 

 

 1. ΜΕΡΤΥΡΗΣ Ιωσήφ
 2. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Χρήστος
 3. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Εμμανουήλ
 4. ΦΑΣΙΛΗΣ Γεώργιος
 5. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ Δαμιανός
 6. ΜΠΙΜΠΑΣ Αριστείδης
 7. ΤΣΕΓΚΗΣ Γεώργιος
 8. ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ Ελένη
 9. ΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος
 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία
 11. ΤΣΑΜΑΔΟΣ Ιωάννης
 12. ΣΦΥΡΗΣ Δημήτριος
 13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης
 14. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Αριστείδης
 15. ΦΩΣΤΙΝΗ – ΠΟΥΛΗ Καλλιόπη
 16. ΔΡΟΥΖΑΣ Χρήστος
 17. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος
 18. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 19. ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ Άννα
 20. ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιος
 21. ΓΟΥΤΟΣ Λάζαρος
 22. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης
 23. ΛΟΥΜΗ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
 24. ΦΛΩΡΗΣ Εμμανουήλ
 25. ΔΑΓΡΕΣ Ιωάννης
 26. ΜΙΖΗΣ Δημήτριος
 27. ΤΟΚΑΣ Αναστάσιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ

ΠΡΟΣΙΛΗ Ελένη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΓΑΝΩΣΗΣ Ιωσήφ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ Ηλίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΚΟΥΤΣΗ Ευαγγελία