Παιδικοί Σταθμοί Κρανιδίου – Ερμιόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Το Νομικό Πρόσωπο αφού έλαβε υπόψη του:

Α) Το ΠΔ 99/28-9-2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών σταθμών που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων Δήμων ή υπηρεσίας Δήμου ΦΕΚ 141/2017 τεύχος Α’.

Β) Την αρ.πρωτ. 34200/11-10-2017εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικού Δ/νση Οργάνωσης για τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας του παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός του Νομικών Προσώπων των Δήμων.»

Γ) Την αριθμ. 41087/2-12-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/2017 τεύχος Β) Πρότυπος  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Δ) Την αριθμ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017 απόφαση Υπουργείου Υγείας «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους Δημοσίους και Ιδιωτικούς Βρεφικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.» (ΦΕΚ 3758/2017 ΤΕΥΧΟΣ Β’).

Ε) Την αριθμ. Υ1/Γ. Π. οικ. 15903/17-2-2014 Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας με θέμα Κανόνες Υγιεινής για την πρόσληψη μετάδοση λοιμόξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών.»

Πρoέβη στην άμεση υλοποίηση των παρακάτω αναφερόμενων ενεργειών προς πλήρη εναρμόνιση με τα προαναφερόμενα.

Συγκεκριμένα:

 1. Εξεδόθη σύννομη αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών.
 2. Κατασκευή Παιδικών Χαρών στους Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με την Νομοθεσία και Πιστοποίηση αυτών.
 3. Προμήθεια τροφίμων σύμφωνα με την σχετική απόφαση ως επίσης και κανόνων υγιεινής, ασφάλειας των Τροφίμων.
 4. Σύναψη σύμβασης με τεχνική εταιρία για μυοκτονία –  απεντόμωση σε όλους τος χώρους των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου, Ερμιόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. Σύνταξη μελετών από τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση κουζίνας, εξοπλισμός, αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευση, πλήρης αποκατάσταση δικτύου θέρμανσης κ.λ.π. οι οποίες προωθήθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση και άμεση υλοποίηση σύμφωνα με την αριθμ. 31630/2018 πρόσκληση
 6. Δημιουργία δωματίου ύπνου στο Παιδικό Σταθμό Κρανιδίου με πλήρη εξοπλισμό σύμφωνα με νόμιμες προδιαγραφές.
 7. Τοποθέτηση air- condition σε όλους τους χώρους για συμπλήρωση της κεντρικής θέρμανσης.
 8. Αντικατάσταση μοκετών στις αίθουσες εκπαίδευσης.
 9. Βάψιμο των μεταλλικών κατασκευών.
 10. Έχει διατυπωθεί αίτημα κατασκευής πεζογέφυρας για την είσοδο των παιδιών από την κεντρική πόρτα του του Παιδικού Σταθμού Κρανιδίου λόγω της κατωφέρειας που παρουσιάζει η είσοδος από την καγκελόπορτας.
 11. Έχουμε συστήσει επιστημονική ομάδα από παιδίατρο και ψυχολόγο η οποία συμπληρώνει το έργο της διαμόρφωσης, προσαρμογής, ανάπτυξης δεξιοτήτων στα παιδιά μας. Επίσης ο Δήμος έχει φροντίσει την απασχόληση ενός γυμναστή Π.Φ.Α. για τη εκγύμναση και την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών δύο φορές την εβδομάδα.
 12. Οι παιδικοί σταθμοί είναι πλήρως οργανωμένοι από  απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο Κρανίδι διαθέτουμε τέσσερις (4) βρεφονηπιοκόμους δεδομένου ότι λειτουργεί ως ολοήμερο και δύο (2) στην Ερμιόνη το οποίο λειτουργεί σε ένα τμήμα μέχρι τις 13:30.

Σύντομα έχει προγραμματιστεί και η διάθεση εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μήτσου Κυριακή

 

 

 

 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

1. Περίληψη 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%918%CE%A54653%CE%A0%CE%93-1%CE%98%CE%A6%22&page=0

2. 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9C%CE%9814653%CE%A0%CE%93-%CE%A9%CE%98%CE%A1%22&page=0

 

 

 

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 07.02.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 1040

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 11.02.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην υπ’ αρ. 2239/13.04.2008 σύμβαση για την υπηρεσία: «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος»
 2. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως μέλους της επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων (άρθρο 15 της αριθμ. 2504/99385/12.07.2018 Απόφασης Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 2914 Β΄/19.07.2019)
 4. Συζήτηση, λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104 Β΄/24.01.2019) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 6. Ορισμός δικηγόρων
 7. Διαγραφή ποσών λόγω λανθασμένης χρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1δ του Ν. 3463/2006
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019
 9. Περί ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Δελτίο Τύπου Δημάρχου Ερμιονίδας σχετικά με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

dimarxos-150x150Σήμερα, 5 Φεβρουαρίου, με την υπ’ αρ. πρωτ.: 2/31.01.2019 (υπ’ αρ. πρωτ. Δήμου Ερμιονίδας: 914/05.02.2019) επιστολή του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Κρανιδίου έλαβα γνώση των προβλημάτων σχετικά με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο Κρανιδίου. Άμεσα επικοινώνησα με τη Διευθύντρια του Γυμνασίου, κα Ελένη Στογιάννου, η οποία και έθεσε υπόψη μου τα εξής, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, κ. Ιωάννη Γαληνό, κατά την επίσκεψή του στο Γυμνάσιο Κρανιδίου:

α) Το πρόβλημα της έλλειψης φιλολόγων αντιμετωπίσθηκε με διάθεση φιλολόγου από το Γυμνάσιο Άργους και με διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με ανάληψη υπερωριών

β) Δυστυχώς, παραμένουν τα κενά σε διδάσκοντες στα μαθήματα της Χημείας και της Γεωγραφίας, καθώς υπήρξε άρνηση ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή καθηγητή

γ) Ως προς τα Τμήματα Ένταξης, παραμένουν τα κενά διδασκόντων φιλολογικών μαθημάτων και μαθηματικών

Ήδη, απέστειλα επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κοινοποιούμενη στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, αιτούμενος την κάλυψη των κενών σε διδάσκοντες στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτρης Σφυρής

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   04/02/2019                                                                                     

Αρ. Πρωτ.:  849

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

  

Σας προσκαλούμε την 8η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο  : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

 

ΘΕΜΑ 2ο  :   Αποδοχή δωρεάς

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμοί δικηγόρων

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.