31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  

Κρανίδι   06/12/2018

ΑρΠρωτ. 8793

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

Σας προσκαλούμε την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ  2ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ   3ο : Ορισμοί δικηγόρων.

ΘΕΜΑ   4ο : Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή «Νταμάρι Αυλώνας» της Δ.Κ. Κρανιδίου.

ΘΕΜΑ   5ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» που κατατέθηκε στα πλαίσια του ανοιχτού συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018»

ΘΕΜΑ   6ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ.32.2.γ του Ν.4412 του έργου «Αποκατάσταση Κατεστραμμένων Τμημάτων Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών Οδών Λόγω Ακραίων Καιρικών Φαινομένων (Κατεπείγουσα Διαδικασία)»

ΘΕΜΑ   7ο : «Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2019 για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            

Κρανίδι, 06.12.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 8790

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

              τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 10.12.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση – ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2019
 2. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και της λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας.
 3. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (αίτηση Βογιατζή Στυλιανού)
 4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (αίτηση Σκούρτη Χαραλάμπους)
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και επισκευή ιρλανδικών διαβάσεων και λοιπών τεχνικών έργων προς αποκατάσταση της βατότητας αγροτικών οδών και αποφυγή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων (κατεπείγουσα διαδικασία)»
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών οδών προς αποκατάσταση βατότητας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (κατεπείγουσα διαδικασία)»
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 38Α/2018 (ΑΔΑ: ΩΦΚ2ΟΛΤΞ-8Λ8) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικ. έτους 2014»
 8. Έγκριση της υπ’ αρ. 38Β/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΝΘΟΛΤΞ-65Λ) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικ. έτους 2015»
 9. Έγκριση της υπ’ αρ. 92/2018 (ΑΔΑ: Ψ9Γ7ΟΛΤΞ-3ΝΦ) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 101/2018 (ΑΔΑ: ΨΞΞΛΟΛΤΞ-ΠΘΥ) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 11. Έγκριση της υπ’ αρ. 50/2018 (ΑΔΑ: 753ΟΩΡΡ-9ΣΝ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού»
 12. Ανάκληση της υπ’ αρ. 219/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥΩΡΡ-ΕΣΨ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και λήψη νέας απόφασης με θέμα: «Γνωμοδότηση επί επιτροπής γνωμάτευσης καλλιτεχνικής – αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικού έργου στην Τ.Κ. Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας»
 13. Διαγραφή χρεών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 16. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Η όδευση του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης βρίσκεται στη διεύθυνση https://cloudup.com/cmJjmlmI4-r

Πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα διέλευσης αφορά:
μικροτάφρο πλάτους 0,06μ και βάθους 0,30μ και συνολικού μήκους 5.335,00μ.
μικροσωλήνωση πλάτους 0,40μ, βάθους 0,50μ και συνολικού μήκους 8μ.
(6) φρεάτια ΦΙV διαστάσεων 1,50μΧ1,50μΧ1,50μ (βάθος) με
διαστάσεις εκσκαφής 1,70μΧ1,70μΧ1,60μ.

23η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                    

Κρανίδι, 04.12.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 8719

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ερμιονίδας στο Κρανίδι του Δήμου Ερμιονίδας, στις 04.12.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σχετικά με ίδρυση – λειτουργία Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) στο Δήμο Ερμιονίδας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

* Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης αποστολής, έως 05.12.2018, γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας επί του αντικειμένου του θέματος, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 5935/03.12.2018 έγγραφο της ως άνω Δ/νσης.

 

450 πρόσφυγες σε ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι

xenodoxeio450 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ.

ΑΔΙΑΦΟΡΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡ1ΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ ΤΟΥΣ «ΠΑΡΚΑΡΕ» ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ.

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Ο κος ΛΑΜΠΡΟΥ και ο κάθε Λάμπρου. ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ.

2

Εγώ, ως Δήμαρχος, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία του Δήμου μας να ικανοποιήσει επαρκώς τις ανάγκες των προσφύγων, πολλώ δε μάλλον των ευάλωτων ομάδων (σημειώνεται ότι ανάμεσά τους είναι πάνω από 150 παιδιά ηλικίας από 2 μηνών μέχρι και 13 ετών), εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και διαβλέποντας τις οδυνηρές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια αθρόα εισροή προσφύγων στην περιοχή μας (π.χ. στον τομέα του τουρισμού), προέβην σε ενέργειες προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής (επί υπουργίας, κ. Μουζάλα και εν συνεχεία του νυν υπουργού, κ. Βίτσα), το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα, τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ξενοδοχείο «Γαλαξίας» στο Πόρτο Χέλι, το οποίο και συνήψε σύμβαση με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Από πληροφορίες του ΔΟΜ, η σύμβαση είναι για 494 πρόσφυγες.

3

Και συνεχίζουμε. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, που συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει ακόμη στείλει τους γιατρούς που πρέπει να υποστηρίξουν τους 450 πρόσφυγες, ούτε φυσικά κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, συντονιστές, νομικούς και μεταφραστές. Οι πρόσφυγες έχουν δυστυχώς «παρκαριστεί» και εγκαταλειφθεί, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι, επωφελούμενοι από τη δεινή κατάστασή τους και αδιαφορώντας βέβαια για τη ζωή τους, κερδίζουν χρήματα.  Μάλιστα, σχετικά με το ξενοδοχείο «Γαλαξίας» που «φιλοξενεί» πρόσφυγες, η ιδιοκτήτρια με παραπληροφόρησε, λέγοντάς μου ότι η σύμβασή της είναι για έναν μήνα, τη στιγμή που η ΔΟΜ μου δήλωσε ότι η εν λόγω σύμβαση έχει διάρκεια 6 μηνών, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

5

Ως Δήμαρχος, έθιξα το ζήτημα σε σύσκεψη της Πανελλήνιας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της οποίας είμαι και μέλος, με θέμα: «Τουρισμός, προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική» την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη).

6

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να μου ζητηθεί από κανένα, πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τα μέλη του Σώματος για τα εξής προβλήματα που είχα εκθέσει στη συνάντησή μου με τον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής  Πολιτικής, κ. Μουζάλα:

 • Το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου είναι υποστελεχωμένο από πλευράς ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγών ασθενοφόρων.
 • Τα σχολεία μας λειτουργούν με 9 λυόμενες αίθουσες που δεν επαρκούν για
 • τη στέγαση των ήδη υπαρχόντων μαθητών του Δήμου μας
 • Δεν υπάρχουν κοινωνικές υποδομές
 • Δεν έχει γίνει καμία έρευνα για τη χωρική ικανότητα της περιοχής σε δομές

4

Δεν παρέλειψα να τονίσω ότι παλαιότερα η κοινωνία της Ερμιονίδας είχε δεχθεί πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι και εντάχθηκαν ομαλά, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Αυτό το έκανα γιατί είναι σύνηθες να κολλάει η ταμπέλα του ρατσιστή σε όποιον δήμαρχο δηλώνει αδυναμία να δεχθεί πρόσφυγες, καταδεικνύοντας την έλλειψη βασικών υποδομών για τη φιλοξενία τους. Στη σύσκεψη των Δημάρχων με τον τότε υπουργό κ. Μουζάλα, ο οποίος και αντέδρασε στις θέσεις μου, του τόνισα πως οι Έλληνες είμαστε ευαίσθητος λαός και φιλόξενος γιατί έχουμε ζήσει την προσφυγιά. Είμαστε ευαίσθητοι γιατί και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 600.000 ελληνόπουλα που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά.

Κύριε Λάμπρου, όλα τα παραπάνω τα ακούσατε στην ενημέρωση που είχα κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όμως τότε δεν είχατε καμία πρόταση. Δυστυχώς, η ανευθυνότητά σας επιβεβαιώνεται στις πλάτες των προσφύγων αυτή τη φορά. Δε διστάζετε να παίζετε ουσιαστικά με τις ζωές και ψυχές τους, παραβλέποντας τη σοβαρότητα με την οποία εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα συμπάσχοντας με το παγκόσμιο και εθνικό δράμα, που δημιούργησαν και φόρτωσαν στη χώρα μας.

Ειλικρινά λυπάμαι, μολονότι δραστηριοποιείστε 18 ολόκληρα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχετε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτοδιοίκηση και απορώ μέχρι πού θα φτάσετε!!!

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτρης Σφυρής

46246031_2277237579220303_1297314766045315072_n