Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 27/2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2ΙΩΡΡ-Δ6Ν)