Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.:  32/2022 (ΑΔΑ: ΡΕΔΒΩΡΡ-ΧΧ9)