Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.:  31/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΩΛΩΡΡ-609)