Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)


Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])Η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ. 82/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΟΓΩΡΡ-ΑΞΖ) και ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ.:4341/15-5-2023 Διακήρυξη και η υπ' αριθμ. πρωτ.: 4342/15-5-2023 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΥΤΨΩΡΡ-37Σ)

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.


Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:997609152
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):http://www.ermionida.gr/
Πόλη:ΚΡΑΝΙΔΙ
Οδός και αριθμός:ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 11
Ταχ. κωδ.:21300
Αρμόδιος επικοινωνίας:ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο:2754360002
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:m.ermionidas@gmail.com
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 214.986,00 € προ ΦΠΑ (266.582,64 € με ΦΠΑ), η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2023 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 152.000,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 188.480,00€ ΜΕ ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (Α. ΣΥΣ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2023 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.750,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 71.610,00€ ΜΕ ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ Γ΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2023 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.236,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 6.492,64 € ΜΕ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Α΄: Προβλέπεται η μεταφορά συνολικής ποσότητας 7.600,00 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ερμιονίδας από τον Σ.Μ.Α. του Δήμου Ερμιονίδας στη θέση «Κάμπος» Κρανιδίου, στην εγκατάσταση ΣΔΙΤ στη θέση «Κίοσκια» Ν. Κίου του Δήμου Άργους Μυκηνών. Η προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο απορρίμματος ανέρχεται σε 20,00 € προ φπα. ΤΜΗΜΑ Β΄: Προβλέπεται η μεταφορά συνολικής ποσότητας 1.650,00 τόνων Αποβλήτων Συσκευασιών από τον Σ.Μ.Α. του Δήμου Ερμιονίδας στην θέση «Κάμπος», στο Κ.Δ.Α.Υ. Τριπόλεως (ΒΙ. ΠΕ. Τρίπολης). Η προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο αποβλήτου ανέρχεται σε 35,00 € προ φπα. ΤΜΗΜΑ Γ΄: Προβλέπεται η μεταφορά 770,00 τόνων υπολείμματος, που θα προκύψει από την επεξεργασία Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας του Δήμου Ερμιονίδας, στο Κ.Δ.Α.Υ. της Τρίπολης (ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης), από την εγκατάσταση αυτή στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης Αρκαδίας στην «Παλαιόχουνη» του Δήμου Τριπόλεως. Η προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο υπολείμματος ανέρχεται σε 6,80 € προ φπα.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

%

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

--


Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

-

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Ναι / Όχι

-

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

 

Ναι / Όχι

-

-

-


Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

-

 

.. - ..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


-

Ναι / Όχι

-

-

-


-

Ναι / Όχι

-

-

-


-

Ναι / Όχι

-

-

-


Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:


α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή


β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.


Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή