18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 13 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 21.200€ χωρίς ΦΠΑ ή 26.288,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδούς Μελίνας Μερκούρη 11, στις 25/11/2019, ώρα 11:00π.μ., η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Προκήρυξη: αρ πρωτ 8899/12-11-2019, ΑΔΑ:Ψ672ΩΡΡ-ΒΜΦ, ΑΔΑΜ:19PROC005847980

Διακήρυξη: αρ πρωτ 8898/12-11-2019, ΑΔΑΜ:19ROC005848069

Τα πλήρη τεύχη της σύμβασης βρίσκονται στην ηλ. διεύθυνση: https://cloudup.com/ccopKsxoqqk