25 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 12η/2023 Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
Νέα & Ανακοινώσεις | 17 Αυγούστου 2021

 

                                                                                                                                                                             ΑΔΑ:ΩΗ93ΩΡΡ-3ΤΣ

                                                                                                                                                                       Αρ.πρωτ.:5737/30-07-2021

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, με αρ. μελ.:10/2021, συνολικού προϋπολογισμού 73.991,11 Ευρώ, ως εξής:

  1. Αναθέτουσα Αρχή

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία:     Δήμος Ερμιονίδας

Οδός:                                               Κρανίδι, 21300

Τηλ. επικ.:                                       2754361431, Telefax: 2754023668

E-mail επικ.:                                    mariapalivou@teemail.gr

Ιστοσελίδα:                                    www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας:       EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής:            Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες

                                                         υπηρεσίες.

1.2   Πρόσβαση στα έγγραφα:         

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: Παλυβού Μαρία, τηλ: 2754361430). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

  1. Στοιχεία σύμβασης- έργου

2.1   Τίτλος:                                               Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

2.2   Κωδικός CPV:                                  45453000-7: εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

2.3   ΚωδικόςNUT εκτέλεσης:               EL651

2.4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του κτηρίου του Δημαρχείου Κρανιδίου.

2.5   Κριτήριο Ανάθεσης:

   Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6   Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α.                                                                                              73.991,11 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών                                                                                                                                  43.603,72 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                               7.848,67 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)             7.717,86 Ευρώ

Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε.+Ο.Ε.                                                                                                              500,00 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού                                                          0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α.                                                                                                             59.670,25 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)                                                                                                  14.320,86 Ευρώ

         Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους.

2.7Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου:      εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

2.8   Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7331.017, του προϋπολογισμού 2021 της αναθέτουσας αρχής και προέρχεται από ιδίους πόρους.

  1. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1   Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

3.2   Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

  1. Διαδικασία

4.1   Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

4.2   Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3   Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 26-08-2021 (Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4.4   Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

  1. Προσφορές

5.1   Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, στην Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.2   Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

5.3   Εγγύηση συμμετοχής:                      απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.193,41 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 29-03-2022.

5.4   Υποβολή ΤΕΥΔ:                                  απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5.5   Εναλλακτικές προσφορές:              δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6   Επιμέρους τμήματα:                        Η παρούσα μελέτη δε χωρίζεται σε τμήματα

5.7   Χρόνος ισχύος προσφορών:           έξι (6) μήνες.

5.8   Γλώσσα σύνταξης προσφορών:     Ελληνική.

5.9 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο  125, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

  1. Πρόσθετα στοιχεία

6.1   Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

6.2   Σχετικές αποφάσεις:

-η απόφαση με αριθμό 113/12-07-2021 (ΑΔΑ:6ZΠ9ΩΡΡ-1ΔΚ) που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας  για την αποδοχή της  μελέτης και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

-η υπ. αρ.295/12-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008912829 2021-07-14)αίτηση ανάληψης υποχρέωσης

-η υπ. αρ. 2138/12-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ:21REQ008912845 2021-07-14 και ΑΔΑ:ΩΖΤ7ΩΡΡ-ΛΑΛ

-η απόφαση με αριθμό 152/14-07-2021(ΑΔΑ:67ΟΣΩΡΡ-ΓΜΘ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

 

Γεωργόπουλος Ιωάννης

 

Τα τεύχη της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο: https://cloudup.com/cDbXAZf3hpJ