24 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου
Προκηρύξεις | 16 Δεκεμβρίου 2021
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΑΔΑ: ΨΟ8ΖΩΡΡ-ΔΝΟ

Κρανίδι 06/12/2021
α.π. 9341

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Ο.Ε.

Ο Δήμος Ερμιονίδας προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 206/2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α. : Ψ01ΘΩΡΡ-ΠΤΙ), ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για
τη σύναψη δημόσιας σύναψης του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε.
Κρανιδίου – Φιλόδημος ΙΙ»
εκτιμώμενης αξίας 226.728,00€ με Φ.Π.Α. με πολυετή δέσμευση
και υπάρχουσα πίστωσης για το έτος 2021 179.400,00€.

Το έργο αποτελείται από κατηγορίες εργασιών : Οδοποιίας και Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 182.845,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. + Ο.Ε, απρόβλεπτα), προ Φ.Π.Α.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “Hλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 185627
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής (
www.ermionida.gr)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/12/21 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης
των προσφορών η 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 11/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.
Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών ομοειδών
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ. 2
α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
της τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Υδραυλικών.
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) στις κατηγορίες έργων
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ όπως ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019,
ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη – μέλη της Ε.Ε.
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016,
γ) σε κράτος – μέλος του ΕΟΧ
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και

Σελίδα 2 από 2
ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παραγράφων 2,3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.656,90 € με ισχύ τουλάχιστον 11 μηνών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος