17 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συλλυπητήριο Ψήφισμα του Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Κρανιδίου Γεώργιου Φραγκούλη
Νέα & Ανακοινώσεις | 14 Ιουλίου 2022
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΣ 2019-03)

 

 

 

ΑΔΑ:ΨΚΔΖΠΛΤΞ-0ΔΓ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 569/ 08.07.2022

ΣΕ Ο.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ Α.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΣ 2019-03)»

συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 190664

 

Ο Προέδρος του

Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΣ 2019-03) , με αρ. μελ.: 05/2022, συνολικού προϋπολογισμού 133.660,58 Ευρώ, ως εξής:

  1. Αναθέτουσα Αρχή

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι,21300

Τηλ. επικ.: 2754360030, Telefax: 2754023668

E-mail επικ.: npkpappderm@yahoo.gr/ant.despoina1976@gmail.com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ερμιονίδας: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

  1. Στοιχεία σύμβασης- έργου

2.1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΣ 2019-03)»

2.2 Κωδικός CPV: 45214100-1 : Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς

2.3 Κωδικός NUTS εκτέλεσης: EL651

2.4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και ανακατασκευής στον παιδικό σταθμό Ερμιόνης

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 133.660,58 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 79.433,15 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% ) 14.297,97 Ευρώ

Απρόβλεπτα (15%) 14.059,67 Ευρώ

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 107.790,79 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 25.869,79 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

2.7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

2.8 Χρηματοδότηση

  1. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού Το έργο χρηματοδοτείται από: 1) το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ0055 2017ΣΕ05500005 (100.000,00€ εκ των οποίων το ποσό των 50.000,00€ θα δαπανηθεί για την ανακατασκευή του παιδικό σταθμό Ερμιόνης) και 2) έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Ερμιονίδας

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ . Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

3.2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

  1. Διαδικασία

4.1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα : 09:00π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 41/06.06.2022 (ΑΔΑ:Ψ0Λ0ΟΛΤΞ-Ω5Ψ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας.

4.4 Προδικαστική προσφυγή:

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

  1. Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

5.2 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης , με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.155,82 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 30 μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

5.4 Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

 

5.7 Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10)μήνες.

5.8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9 Σύστημα : Το σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς περιγράφεται στο αρ. 95.2.α του Ν.4412/2016 και είναι σε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών και η προσφορά εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και γίνεται έλεγχος ομαλότητας.

  1. Πρόσθετα στοιχεία

6.1 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση με αριθμό 30/13-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΤΙΟΛΤΞ-Μ37) που έλαβε το Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας για την έγκριση της μελέτης του έργου

– Η απόφαση Α.Δ.Σ. 41/2022 σχετικά με κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού.

– η υπ. αρ. 77/02-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010672537 2022-06-02) διαπίστωση -αποτύπωση πρωτογενούς αιτήματος

– η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 92/10-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010728690 2022-06-10και ΑΔΑ:ΨΖΙ0ΟΛΤΞ-Τ68).

Ο Προέδρος του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Ερμιονίδας

 

 

Μέξης Παναγιώτης