16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 04 Αυγούστου 2022
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ. 6117 / 03.08.2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2021»

συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 190723

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2021 με αρ. μελ.: 11/2022 , συνολικού προϋπολογισμού 263.296,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι,21300

Τηλ. επικ.: 2754361431, Telefax:        2754023668

E-mail επικ.: ant.despoina1976@com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ερμιονίδας: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2021»

2.2   Κωδικός CPV: 45233200-1: διάφορες εργασίες επικάλυψης οδοστρώματος

2.3   Κωδικός NUTS εκτέλεσης: EL651

4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής της τελικής επιφάνειας οδοστρώματος με διάφορα υλικά όπως κυβόλιθους και σταμπωτά δάπεδα από σκυρόδεμα

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 263.296,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 132.597,75 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% ) 23.867,60 Ευρώ

Απρόβλεπτα (15%)   23.469,80 Ευρώ

Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 2.000,00Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 30. 400,00Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 212. 335,15 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 50.960,44 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

2.7   Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες

8 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7332.002 του προϋπολογισμού του έτους 2022 της αναθέτουσας αρχής με το ποσό των 175.000,00 και  προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. με πολυετή δέσμευση και δέσμευση πίστωσης για το έτος 2023 : 88.296,00€

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 , σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την Α.Ο.Ε. 172/2022.

4 Προδικαστική προσφυγή:

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

1 Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

2 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης , με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.246,70 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 30 μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

4 Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

7 Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.

8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9   Σύστημα :  Το σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς περιγράφεται στο αρ. 95.2.α του Ν.4412/2016   και είναι σε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών και η προσφορά εκφράζεται   σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και γίνεται έλεγχος ομαλότητας.

Πρόσθετα στοιχεία

1 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση με αριθμό 172/2022 με Α.Δ.Α. : ΨΠΛΕΩΡΡ-ΘΕΤ που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας  για την αποδοχή της  μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

– η υπ. αρ. 5865/25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011000636 2022-07-26)  αίτηση ανάληψης υποχρέωσης

 

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

 

Γεωργόπουλος Ιωάννης