01 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 02/12/2023 ΈΩΣ 08/12/2023
Νέα & Ανακοινώσεις | 16 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9232/29.11.2022 (ΑΔΑ : ΨΖΗΓΩΡΡ-ΡΧ6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΩΥΝΝΩΡΡ-ΣΕΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ

9Ο9ΠΩΡΡ-Ψ9Ψ- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΨΤΖΚΩΡΡ-2Χ1- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ