16 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
Νέα & Ανακοινώσεις | 14 Αυγούστου 2019
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας                         Αρ. Πρωτ.  882/08-08-2019

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, με αρ. μελ.:06/2017, συνολικού προϋπολογισμού 534,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

1.1. Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας

Οδός: Ερμιόνη, 21051

Τηλ. επικ.: 2754360217, Telefax:        2754031298

E-mail επικ.: dltermionidas@yahoo.gr, Ιστοσελίδα: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο: https://www.promitheus.gov.gr/ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση διαγωνισμών έργων, στη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.promitheus.gov.gr/ ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Ιωάννα Μερεμέτη, τηλ: 2754361430). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.Στοιχεία σύμβασης- έργου

2.1. Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ»

2.2 Κωδικός CPV: 45233222 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

2.3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

2.4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Χ.Ζ. λιμένα Πόρτο Χελίου.

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 534,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 358,20 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 584,48 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 391,40 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 000,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 334,08 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 200,18 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

2.7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: τρεις (3) μήνες.

2.8. Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7326.03, του προϋπολογισμού 2019 της αναθέτουσας αρχής και προέρχονται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2018- Ε189, με κωδικό έργου 2018ΣΕ18900018.

3.Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

3.2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

4.Διαδικασία

4.1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-09-2019 ( Τρίτη και ώρα 12:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-09-2019 (Τρίτη και ώρα 12:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που κληρώθηκε από το σύστημα του Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο (βλ. σχετικές αποφάσεις).

4.4 Προδικαστική προσφυγή- ένσταση:

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

5.Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

5.2 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.767,00 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 17-07-2020.

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ: απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

5.7 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

5.8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σε ακέραιες μονάδες %, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 95.2.α επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας.

6.Πρόσθετα στοιχεία

6.1 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν4412/2016 και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6.2 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση ΓΓΛΛΠΝΕ 2018/ αρ. πρωτ.128431/30-11-2018 (2018- Ε189 -66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ) ένταξης στη ΣΑΕ189 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

– η απόφαση με αριθμό 72/08-06-2017 ορθή επανάληψη (75ΠΒΟΛΘΛ-ΝΜΩ) που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας για την αποδοχή των μελετών και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

– το από 678/06-06-2019 (19REQ005090764) πρωτογενές αίτημα.

– η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 680/06-06-2019 (19REQ005094799- ΨΣΗΟΟΛΘΛ-ΦΛ1).

– η απόφαση με αριθμό 86/12-06-2019 (Ψ4ΤΕΟΛΘΛ-9ΥΒ) που έλαβε η/ το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων διενέργειας της διαδικασίας,

– η απόφαση με αριθμό 84/12-06-2019 (ΨΚΥΔΟΛΘΛ-Γ3Π) του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρή

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη σελίδα:

https://cloudup.com/c0lVH7nS5Gx