16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 18 Απριλίου 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου στο Δήμο Ερμιονίδας» συνολικού ποσού 1.091.886,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 189192

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 -16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας” που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κυρίων κλάδων οικονομίας της χώρας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

59 ΑΟΕ _Ε6Τ9ΩΡΡ-ΝΧΜ_οε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ Ε.Ε ΚΗΜΔΗΣ

-espd-request-v2(1)

-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ20_Ε1-Υ.Δ.-Στοιχεία-Πραγματικών-Δικαιούχων-1.0