22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Νέα & Ανακοινώσεις | 29 Μαρτίου 2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2024» προϋπολογισμού: 120.900,00 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι 149.916,00 ευρώ με ΦΠΑ

espd-request-v2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ (8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (7)

41 ΑΔΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ 1-2024

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)