08 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων»
Νέα & Ανακοινώσεις | 02 Δεκεμβρίου 2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Αναβάθμιση οδοφωτισμού αλσυλλίων με χρήση ενεργειακά αυτόνομων (solar) συστημάτων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ διαγωνισμού Αλσυλλίων 2020-2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΝΑΒΑΘΜ.ΟΔΟΦ.ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής