21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Νέα & Ανακοινώσεις | 22 Ιανουαρίου 2021
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Μ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΑΔΑ:Ψ5ΜΒΩΡΡ-Φ3Β

Αρ. Πρωτ. 336/19.01.2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Μ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Μ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ,

με αρ. μελ.:23/2020, συνολικού προϋπολογισμού 74. 277,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι, 21300

Τηλ. επικ.: 2754361431 , Telefax:        2754023668

E-mail επικ.: ant.despoina1976@com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και ΝΕΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Μ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

 Κωδικός CPV:        34928200-0: Περιφράξεις, 34928510-6 : Κολώνες φωτισμού οδών, 43200000-5 : Χωματουργικά,

 Κωδικός NUT εκτέλεσης:    EL651

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων .

Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 74.277,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 44.142,21 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.945,60 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.813,17 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 59. 900,98 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 14.376,24 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

 

7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.

8 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 74.277,00€ κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 ως εξής:

 

K.A.

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2020 και 2021

20-7326.002

15.000,00 €

59.277,00 €

74.277,00 €

Το ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προέρχεται από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/νση Οικ. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης ύστερα από την με α.π. 79903/20.11.2020 (ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας ενώ το ποσό των 59.277,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προέρχεται από ίδιους πόρους.

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 

 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 02-02-2021 (Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

 Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, στην Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.198,00 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 02-09-2021.

 Υποβολή ΤΕΥΔ: απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 Επιμέρους τμήματα: δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 125, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Πρόσθετα στοιχεία

Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και ΝΕΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

 Σχετικές αποφάσεις:

– η με αρ.πρωτ. 79903/20.11.2020 (ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης με θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

– η απόφαση με αριθμό 248/08.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΖ5ΩΡΡ-ΟΔΖ) που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της μελέτης  και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

– το από 522/11-12-2020 (20REQ007830338 2020-12-11) πρωτογενές αίτημα.

– η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 6708/11-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007830478 2020-12-11 και ΑΔΑ: ΩΚ6ΥΩΡΡ-ΩΤΜ).

– η απόφαση με αριθμό 220/16.12.2020(ΑΔΑ: 6ΦΩ5ΩΡΡ-Χ0Δ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

 

Γεωργόπουλος Ιωάννης

 

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο :https://cloudup.com/cZZx3OQ7CrM