25 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Εισερχόμενα eleni antonopoylou
Χωρίς κατηγορία | 24 Ιουλίου 2023
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Πλατεία Παπαρσένη

21300 Κρανίδι Αργολίδας

τηλ : 2754.361.428

karanikolasous@gmail.com

 

 

 

 

ΚΡΑΝΙΔΙ  11/7/2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6464

 

 

 

ΠΡΟΣ :

1.       Δημοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Δ/νση ηλ. ταχ/μείου: vassilikidi@gmail.com

2.       Βλαχόπουλος Αναστάσιος

του Παναγιώτη  Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Δ/νση ηλ. ταχ/μείου: kra1212@otnet.gr

3.       Πουλής Γεώργιος  του Ανδρέα

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Δ/νση ηλ. ταχ/μείου: gpoulis@teemail.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2023

 

εκτιμώμενη αξία :  43.299,39€ με Φ.Π.Α.

Αριθμός Συστήματος :  201854

 

 

 

 

Ο Δήμος Ερμιονίδας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο :

«Επισκευή σχολικών κτηρίων 2023», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.299,39€ με Φ.Π.Α. με βάση την μελέτη υπ΄ αριθμ. 11/2023, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σε εφαρμογή των άρθρων 73 έως 77, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκαν /συμπληρώθηκαν/διαμορφώθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021

και έχοντας υπόψη :

-την υπ’ αριθ. 11/2023 τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης

-την υπ’ αριθ. 119/11.07.2023 απόφαση οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΑΡΩΡΡ-ΥΨΖ) για την έγκριση της μελέτης 11/2023

την Aπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης με αριθμ. πρωτ. : 1812 και Α.Δ.Α.Μ. : 23REQ012217964 2023-03-02 και ΑΔΑ: 6Α1ΛΩΡΡ-ΡΨΣ

 

σας προσκαλεί για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων 2023» με αριθμό μελέτης: 11/2023, συνολικού προϋπολογισμού 43.299,39 Ευρώ, ως εξής:

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΣ:
 • Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ερμιονίδας
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Παπαρσένη 21300 Κρανίδι
 • Τηλέφωνο: 2754361428, 2754361429
 • Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr
 • E-mail: karanikolasous@gmail.com despoina1976@gmail.com
 • Πληροφορίες: Καρανικόλα Σουσάνα, Αντωνιάδου Δέσποινα
 •  
 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
 • Για τους καλούμενους οικονομικούς φορείς προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ-Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

 

 1. ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού), μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή

Κύρια Δραστηριότητα: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

 

 1. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214200-2 κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια
 2. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL651 (Αργολίδα, Αρκαδία)
 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
 • Τοποθέτηση τεχνητού (συνθετικού) χλοοτάπητα, που αποτελεί δωρεά προς την Α’βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δ.Ερμιονίδας, σε επιφάνεια εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων (600 τ.μ.) του προαύλιου χώρου του Α’ Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου στη βορειοδυτική πλευρά.
 • Εσωτερικοί χρωματισμοί τοιχοποιιών συνολικής επιφάνειας τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 τ.μ.) σε σχολικά κτήρια της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης, καθ΄ υπόδειξη της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του Δ.Ερμιονίδας.
 • Επίστρωση δαπέδων συνολικής επιφάνειας πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50 τ.μ.) και τοιχοποιιών συνολικής επιφάνειας διακοσίων εικοσιπέντε τετραγωνικών μέτρων (225 τ.μ.) με κεραμικά πλακίδια & εσωτερικοί χρωματισμοί των τοιχοποιιών που δε θα επιστρωθούν συνολικής επιφάνειας εκατόν δέκα τετραγωνικών μέτρων (110 τ.μ.) όλων των λουτρών (αγοριών, κοριτσιών & δύο των καθηγητών) του Γυμνασίου & Λυκείου Ερμιόνης. Τα κεραμικά πλακίδια θα κολληθούν επί των υπαρχόντων, κατόπιν επάλειψης των επιφανειών με χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης.

 

 1. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

Δαπάνη εργασιών: 25.732,40€

Αξία χωρίς Φ.Π.Α (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα): 34.918,86 €

Φ.Π.Α:8.380,53  €

Συνολική αξία με ΦΠΑ: 43.299,39 €

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Ισχύει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν 3669/2008, όπως ισχύει, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

 

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μία μόνο προσφορά.

 

 1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα γίνει με χρήση των επιμέρους εργαλείων του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους καλούμενους στη διαδικασία οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του Υποσυστήματος.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120, παρ.3α του Ν.4412/2016)

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:

-Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για τον οικονομικό φορέα και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα εν εξελίξει έργα

-Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που θα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα ως φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, για τα έργα που εκτελεί, για τα στελέχη που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ)

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα και των διαχειριστικών (εάν απαιτείται)

-Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

-Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Οικοδομικών

-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση (εκτός φυσικών προσώπων)

-Βεβαιώσεις περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

-Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου επιχείρησης» από την ΑΑΔΕ με ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης

-Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει

-Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής κύρωσης αποκλεισμού από διαγωνισμούς (άρθρο 74 του Ν.4412/2016)

-Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, με δεσμευτική ισχύ, για αθέτηση υποχρεώσεων για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

-Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων με αναφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων

-Αποδεικτικά νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικού προσώπου (πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ, καταστατικά κλπ)

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.

 

 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

 1. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων 2023, με εγγραφή πίστωσης 43.300,00 € στον προϋπολογισμό Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2023 (ΚΑ: 30-7331.022).

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ: Ενστάσεις κατά εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016

 

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ανάθεση του έργου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
 2. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

 

 

 

 

                                                          Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας                                

                                Ιωάννης Γεωργόπουλος        

Ο συστημικός αριθμός του  παραπάνω διαγωνισμού είναι :201854   και τα έγγραφα της συμβάσης βρίσκονται στο :http://www.promitheus.gov.gr