25 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Εισερχόμενα eleni antonopoylou
Νέα & Ανακοινώσεις | 26 Μαρτίου 2019
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ       Αρ. Πρωτ. 2240 /20.03.2019

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2019»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) (αρ.125 Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2019, με αρ. μελ.:02 /2019, προϋπολογισμού 307,00ευρώ με το Φ.Π.Α. που αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών                                                            44.160,00 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)            7.948,80 Ευρώ

Απρόβλεπτα[i] (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                        7.816,32 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού     0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Σύνολο :                                                                                  59.925,12 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)                                   14.382,03 Ευρώ

Γενικό Σύνολο :                                                                     74.307,15 Ευρώ

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι, 21300

Τηλ.: 2754360022

Telefax: 2754023668

E-mail: ant.despoina1976@gmail.com

Ιστοσελίδα: ermionida.gr

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και http://ermionida.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Κωδικός CPV: 45233142-6 – Εργασίες επισκευής οδών

Κωδικός NUT εκτέλεσης του έργου: EL651

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή φθαρμένων επιφανειών ασφαλτοστρωμένων δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.

Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑ στην τάξη Α1 και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 08/04/2019 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 198,50 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 08/11/2019. 13.      Υποβολή ΤΕΥΔ: υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7334.004 του προϋπολογισμού 2019 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019

Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Σχετικές αποφάσεις: η με αριθ. 21/12.03.2019 (ΑΔΑ:ΨΜ3ΑΩΡΡ-Η4Φ) απόφαση που έλαβε η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας  για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης,  η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 249/06-03-2019 (ΑΔΑ:6Ε3ΑΩΡΡ-ΥΞ0).

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/cz9UKxYBMKy