22 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι
Δελτία Τύπου | 20 Ιουλίου 2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σ.Μ.Α

ΑΔΑ: ΩΤΕΚΩΡΡ-ΚΓΡ

Αρ. Πρωτ. 5988/17-7-2020

 

ΠΡΟΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σ.Μ.Α»

 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

σας προσκαλεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σ.Μ.Α, με αρ. μελ.:13-α/2020, συνολικού προϋπολογισμού 199.743,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι, 21300

Τηλ. επικ.: 2754361431, Telefax:        2754023668

E-mail επικ.: ant.despoina1976@com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο: https://www.promitheus.gov.gr/ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση διαγωνισμών έργων, στη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.promitheus.gov.gr/ ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι προσκαλούμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σ.Μ.Α»

 Κωδικός CPV: 45223500- 1: Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει κυρίως κατασκευή πλακών διαφόρων διαστάσεων, δύο τοιχίων αντιστήριξης ράμπας ανόδου-καθόδου απορριμματοφόρου, περιμετρικό τοιχίο στήριξης των πλακών κ.τλ. για τη διαμόρφωση του χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων

 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 199.743,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 118.705,50 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21. 366,99 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.010,87 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 161.083,36 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 38.660,01 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: δύο (2) μήνες.

 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7326.001, του προϋπολογισμού 2020 της αναθέτουσας αρχής και προέρχεται εν μέρει από το Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την απόφαση με Α.Δ.Α. : Ω9ΥΘ46ΜΤΛ6-14Β με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 4832/4-2-2015 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με την αιτιολογία επιχορήγησης του Δήμου Ερμιονίδας από ΜΜΔ 250.000,00€ σε Κατασκευή Σ.Μ.Α. και εν μέρει από έσοδα του Δήμου Ερμιονίδας  (ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών)

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32.2.γ του Ν4412.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07.2020 (ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 μ.μ.)σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07.2020 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ ), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο (βλ. σχετικές αποφάσεις)

 Προδικαστική προσφυγή- ένσταση:

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

 Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.221,67 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 16-02-2021.

 Υποβολή ΤΕΥΔ: Δεν προβλέπεται η υποβολή ΤΕΥΔ, αλλά η υποβολή των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης (βλ. αρ. 24 διακήρυξης).

 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σε ακέραιες μονάδες %, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 95.2.α επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας.

Πρόσθετα στοιχεία

 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και αποστέλλεται στους τρεις (3) οικονομικούς φορείς, οι οποίοι προσκαλούνται.

 Σχετικές αποφάσεις:

το υπ.αρ. πρωτ. 83083/1690/05.05.2020 (ΑΔΑ: 6Ι0Ι7Λ-ΠΣ3) έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Ερμιονίδας στη θέση Κάμπος, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δ. Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας

– η απόφαση με αριθμό 146/2020 που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

–  η υπ.αρ. πρωτ. 38466/19.06.2020 (ΑΔΑ: Ω9ΥΘ46ΜΤΛ6-14Β) Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφασης μας, σχετικά με την επιχορήγηση Δήμων της χώρας με συνολικό πόσο 11.000.000,00€ από μεταβιβασθείσα πίστωση για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, ως προς την αιτιολογία χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας

– το 360/16-07-2020 (20REQ007038791 2020-07-16) πρωτογενές αίτημα.

– η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 360/16-07-2020 (20REQ007038791 2020-07-16).

– η απόφαση με αριθμό 110/10.07.2020(ΑΔΑ: 6ΘΧΟΩΡΡ-757 και 20PROC007047629 2020-07-17) Απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας για την αποδοχή της μελέτης 2020-13α, την έγκριση εκτέλεσης του έργου, την κατάρτιση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και  τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης του έργου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Γεωργόπουλος Ιωάννης

 

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στο : https://cloudup.com/cMEgIDUHmcd