17 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας (3ο δίμηνο 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 06 Ιουνίου 2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 31/05.06.2020

ΑΔΑ:9Γ07ΩΡΡ-Ρ1Π

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη”

του Δήμου Ερμιονίδας

 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,

με αρ. μελ.:10/2020, συνολικού προϋπολογισμού 29.367,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ” Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη”

Οδός: Ερμιόνη, 21051

Τηλ. επικ.: 2754360221, Telefax:        2754023668

E-mail επικ.: ant.despoina1976@com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

 

Στοιχεία σύμβασης- έργου

 Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

 Κωδικός CPV: 45212200-8: Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις και 45236119-7: Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού

Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής βάσης έδρασης κερκίδων στο γήπεδο της Κοινότητας Ηλιοκάστρου.

 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 29.367,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 17.452,35 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.141,42 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.089,07 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 23.682,84 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 5.683,88 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες.

 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7326.007, του προϋπολογισμού του 2020 της αναθέτουσας αρχής με τίτλο: «Κατασκευή βάσης έδρασης κερκίδων γηπέδου Ηλιοκάστρου»

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18.06.2020 ( ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης «Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη». Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, στην Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 473,66 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 18.01.2021.

Υποβολή ΤΕΥΔ: απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο  125, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Πρόσθετα στοιχεία

 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

 Σχετικές αποφάσεις:

– η υπ.αρ. 92/ 23.11.2018 (ΑΔΑ:ΩΣΝΒΟΡΡΡ-59Σ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ερμιονίδας Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη” για την εκτέλεση του έργου

– η υπ.αρ. 06/18.05.2020 (ΑΔΑ: 6Ρ3ΣΩΡΡ-ΩΓΚ) απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αίτημα προς το Δήμο Ερμιονίδας για έκτακτη επιχορήγηση για την εκτέλεση του έργου

– η υπ.αρ. 90/18.05.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη” με το ποσό των 29.366,72€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου

– η υπ.αρ. 08/ 04.06.2020 (ΑΔΑ: 9Δ7ΑΩΡΡ-Ο29) απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για την αποδοχή της μελέτης, την έγκριση εκτέλεσης του έργου και τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

– το υπ.αρ. 9/05.06.2020 (20REQ006828962 ) πρωτογενές αίτημα.

– η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 9/05.06.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006828981 και ΑΔΑ: Ψ2Γ0ΩΡΡ-Ρ1Ψ).

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης

“Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη”

Οικονόμου Νικόλαος

 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο: https://cloudup.com/cfJOfPNtSn4