21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Νέα & Ανακοινώσεις | 28 Απριλίου 2022
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μ. Μερκούρη 11

Τ.Κ.: 213 00 Κρανίδι

Πληροφορίες: Β. Πασιαλής

τηλ.:2754360002

E-mail: m.ermionidas@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΑΔΑ: 6ΗΗΠΩΡΡ-ΗΗΛ

 Kρανίδι   28 /4/2022

 Αριθμ. πρωτ.: 3150

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 207.090,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ (256.791,60 € ΜΕ ΦΠΑ)

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της Σύμβασης υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 207.090,00 € προ ΦΠΑ (256.791,60 € με ΦΠΑ), η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  ΣΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2022 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.200,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 176.328,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (Α. ΣΥΣ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Α.  ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2022 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.500,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 73.780,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ    ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2022 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

5.390,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 6.683,60 € ΜΕ ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε τμήμα της Σύμβασης. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του αντικειμένου κάθε τμήματος και όχι για  μέρος αυτού. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστή προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και ενδεχομένως για όλα τα τμήματα.

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής

Ο.Τ.Α.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου / Δ.Ο.Υ.

997609152   /   Ναυπλίου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Οδός: Μελίνας Μερκούρη, Αριθμός: 11

Πόλη

Κρανίδι

Ταχυδρομικός Κωδικός

21300

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

2754360002, 2754360000

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 m.ermionidas@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βασίλειος Πασιαλής / ταχ. δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11 /21300  Κρανίδι

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.ermionida.gr/

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης (οι υπ’ αριθμ.: α) 8/2022, β) 9/2022 και γ) 10/2020 μελέτες, η διακήρυξη, το Ε.Ε.Ε.Σ, κ.λπ.) θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση. Επίσης, τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Κωδικός CPV: 90512000-9
  3. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης- Διάρκεια τμημάτων Σύμβασης

ΤΜΗΜΑ Α΄: Προβλέπεται η μεταφορά συνολικής ποσότητας  7.900,00 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ερμιονίδας από τον Σ.Μ.Α. του Δήμου Ερμιονίδας στη θέση «Κάμπος» Κρανιδίου, στην εγκατάσταση  ΣΔΙΤ  στη θέση «Κίοσκια» Ν. Κίου του Δήμου Άργους Μυκηνών. Η προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο απορρίμματος ανέρχεται σε 18,00 € προ φπα.

ΤΜΗΜΑ Β΄: Προβλέπεται η μεταφορά συνολικής ποσότητας 1.700,00 τόνων  Αποβλήτων Συσκευασιών από τον Σ.Μ.Α. του Δήμου Ερμιονίδας στην θέση «Κάμπος», στο Κ.Δ.Α.Υ. Τριπόλεως (ΒΙ. ΠΕ. Τρίπολης). Η προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο αποβλήτου ανέρχεται σε 35,00 € προ φπα. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Προβλέπεται η μεταφορά 770,00 τόνων υπολείμματος,  που θα προκύψει από την επεξεργασία  Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας του Δήμου Ερμιονίδας, στο Κ.Δ.Α.Υ. της Τρίπολης (ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης), από την εγκατάσταση αυτή στο Σταθμό Μεταβατικής Διαχείρισης Αρκαδίας στην «Παλαιόχουνη» του Δήμου Τριπόλεως. Η προϋπολογιζόμενη τιμή ανά μεταφερόμενο τόνο υπολείμματος ανέρχεται σε 7,00 € προ φπα.

Οι προς παροχή υπηρεσίες, που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα τρία τμήματα, εκτιμάται ότι θα εκτελεστούν μέσα σε ενδεικτικό χρονικό διάστημα περίπου 12 μηνών ή μέχρι εξάντλησης των  προϋπολογιζομένων ανά τμήμα ποσοτήτων.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6.Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής: Δικαίωμα συμμετοχής στo διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει, θα πρέπει  να νομιμοποιούνται να εκτελούν τις δημοπρατούμενες υπηρεσίες και να διαθέτουν τον εξοπλισμό, το προσωπικό, την φερεγγυότητα και την  εμπειρία, που απαιτούνται από την αναλυτική διακήρυξη για την υλοποίηση τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται  στην παράγραφο  2.2.3 της διακήρυξης (Λόγοι αποκλεισμού). Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία αναλύονται ενδελεχώς στις παραγράφους  2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.8 της διακήρυξης καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της διακήρυξης  (Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών).

7.Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού το οποίο ανά τμήμα καθορίζεται ως κάτωθι:

Για το ΤΜΗΜΑ Α.: 2.844,00 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ)

Για το ΤΜΗΜΑ Β.: 1.190,00 € (χίλια εκατόν ενενήντα ευρώ)

Για το ΤΜΗΜΑ Γ.: 108,00 € (εκατόν οκτώ ευρώ )

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο οικονομικός φορέας  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 4% επί της αξίας της σύμβασης  χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

8.Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 15η /5/2022 και η ώρα λήξης 23:59. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί  την Πέμπτη 19 / 5 / 2022  και ώρα  10:00 π.μ.

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

12.Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για κάθε ένα από τα τρία ΤΜΗΜΑΤΑ της Σύμβασης  θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και 2023 στο πλαίσιο πολυετών  υποχρεώσεων,  όπως ενδελεχώς παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

13.Προδικαστικές προσφυγές: Υποβάλλονται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.  

14. Γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται ενδελεχώς στις παραγράφους 4,5,6 της αναλυτικής διακήρυξης.

 

 

                                                                                                                                                  Ο Δήμαρχος

 

                                                                                                                            Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τα τεύχη της σύμβασης βρίσκονται στο :  https://cloudup.com/cdJgiDUKp8M

(παρακαλώ επιλέξτε ” DOWNLOAD”)