30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 12 Απριλίου 2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών: «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2023»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

«ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2023» προϋπολογισμού: 72.580,00 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι  89.999,20 ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (4)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ (1)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ 7-2023

espd-request-v2 (3)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ