16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 13 Δεκεμβρίου 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΑΔΑ : 9ΞΠΔΩΡΡ-346

Αρ. Πρωτ: 9675/05.12.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας θα προβεί στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 101/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας με αριθμό μελέτης 185ΟΕ/2019 εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 143.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (34.440,00€) δηλ προϋπολογισθείσας δαπάνης 177.940,00€, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)» ως εξής:

1. Αναθέτουσα Αρχή

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Οδός: Μελίνας Μερκούρη 11/ Τ.Κ. 21300 ΚΡΑΝΙΔΙ

Τηλ. επικ.: 2754361422, 2754361410 Telefax: 2754023668

E-mail επικ.: protokolo.ermionida@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Μίζης Γεώργιος, τηλ:2754361422, Πασχαλίδου Δήμητρα 2754361410). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2. Στοιχεία σύμβασης

2.1 Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)

2.2 Κωδικός CPV: 34144431-8, Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης

2.3 Κωδικός NUT εκτέλεσης της σύμβασης : EL651

2.4 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV ΤΙΤΛΟΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ  ΑΞΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
1 34144431-8  Αυτοκινούμενα
απορροφητικά σάρωθρα
60.000,00 €
Μερικό σύνολο για το ΤΜΗΜΑ 1 60.000,00 €
2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
1 34144000-8    Αυτοκίνητα
οχήματα ειδικής χρήσης
54.000,00 €
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 1 « « 14.300,00 €
ΚΑΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1 « « 4.500,00 €
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΣΚΑΠΑΝΗ 1 « « 9.200,00 €
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
1 « « 1.500,00 €
Μερικό σύνολο για το ΤΜΗΜΑ 2 83.500,00 €
Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 24% 34.440,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 177.940,00 €

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή/και δύο ή περισσότερες ή/και για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης της κάθε ομάδας.

2.6 Χρόνος προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας:

εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

2.7 Χρηματοδότηση

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ /άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Α.Δ.Α πρόσκλησης: ΩΛΓΨ465ΧΘ7ΙΝΝ)

3. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.2.2), τα κριτήρια επιλογής (αρ.2.2.4) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.2.2.3).

4. Διαδικασία

4.1 Ημερομηνία δημοσίευσης: Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 30.12.2019 και ώρα 10:00

4.2 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 21.12.2019 και ώρα 15:00.

4.3 Προσφυγές: Διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης

5. Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr

5.2 Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως εξής:

 Για το ΤΜΗΜΑ Α στο ποσό των 1.200,00 €  Για το ΤΜΗΜΑ Β στο ποσό των 1.670,00 € Οι προφορές πρέπει να ισχύoυν δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ: Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 απαιτείται η υποβολή Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.

5.7 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. (άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης)

5.8 Σύστημα: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,

6. Δημοσιεύσεις

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr

6.2 Σχετικές αποφάσεις:

­Η υπ. αρ. πρωτ.34100/09.07.2018 (ΑΔΑ: 7ΖΖΒ465ΧΘ7-ΓΧΦ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με το οποίο αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ερμιονίδας» συνολικού ποσού 177.940,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας.

­ η υπ.αρ. 23 /2019(ΑΔΑΜ: 19RΕQ004747307) αίτηση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Ερμιονίδας, που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).

­ η υπ. αρ. πρωτ.378/02.04.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΘΙΩΡΡ-ΥΨ4 και ΑΔΑΜ: 19REQ004747386)

­ η υπ. αρ. 229/30.10.2019 (ΑΔΑ:6ΤΞΜΩΡΡ-0Φ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ.αρ. 76/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΑΡΩΡΡ-14Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μίνι συγκρότημα παραγωγής ασφάλτου και ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με εξαρτήματα)

­ η απόφαση με αριθμό 101/04.12.2019(ΑΔΑ: ΩΦ72ΩΡΡ-ΨΥΝ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας, για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης,

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Γεωργόπουλος Ιωάννης

https://cloudup.com/cncQB8JSwQr