18 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου
Δημοτικό Συμβούλιο | 31 Μαρτίου 2020
Πρακτικό της υπ’ αρ. 6ης /2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: 6ΘΑΤΩΡΡ-ΜΩ2

2o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

Απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έβδομο, παρ. 8 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αριθμός Απόφασης 72/2020

Α. Σήμερα, την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 2497/19.03.2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Β. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντωνοπούλου Αντωνία, διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι έξι (26) μελών Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) και ένα (1) ήταν απόν.

Παρόντες Απόντες
Αντωνοπούλου Αντωνία – Πρόεδρος Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη
Δημαράκης Αριστείδης – Αντιπρόεδρος
Δαγρές Ιωάννης – Γραμματέας
Μερτύρης Ιωσήφ
Μπαλαμπάνης Χρήστος
Μαχαίρας Εμμανουήλ
Αντουλινάκης Σπυρίδων
Κουτούβαλης Δαμιανός
Μπίμπας Αριστείδης
Τσεγκής Γεώργιος
Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη
Πιτσάς Γεώργιος
Τσαμαδός Ιωάννης
Αποστόλου Παναγιώτης
Δρούζας Χρήστος
Μαυραγάνης Γεώργιος
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Στρίγκου – Φωστίνη Άννα
Λάμπρου Αναστάσιος
Γούτος Λάζαρος
Κρητσωτάκης Ιωάννης
Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική
Φλωρής Εμμανουήλ
Μίζης Δημήτριος
Τόκας Αναστάσιος

Προσκεκλημένοι νομίμως ήταν και οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων: Διδύμων, Προσίλη Ελένη, Ερμιόνης, Γανώσης Ιωσήφ, Ηλιοκάστρου, Σαλογιάννης Χρήστος, Θερμησίας, Κατσάβελας
Ηλίας, Κοιλάδας,. Μπασακιώτης Σταύρος, Κρανιδίου, Αντώνιοζας Νικόλαος, Πορτοχελίου, Κόκκαλης Κωνσταντίνος και Φούρνων, Κούτση Ευαγγελία.

Γ. Το ανωτέρω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης τέθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση.

Δ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντωνία Αντωνοπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης μέσω αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Σ’ ό,τι αφορά στο αντικείμενο του θέματος, ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η παρ. 8 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου:
«Κατεπείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68 Α ́), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής»

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το άρθρο τριακοστό έβδομο παρ. 8 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α ́)
  • Το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (ΦΕΚ 171 Α ́), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α ́), τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  • Το άρθρο 74 Ν.4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη ό,τι αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171), απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, από 20.03.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στο ΦΕΚ 68 Α ́/2020).
  3. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2020

Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος: Αντωνοπούλου Αντωνία

Ο Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Δημαράκης

Ο Γραμματέας: Δαγρές Ιωάννης

Τα μέλη: Μερτύρης Ιωσήφ, Μπαλαμπάνης Χρήστος, Μαχαίρας Εμμανουήλ, Αντουλινάκης Σπυρίδων, Κουτούβαλης Δαμιανός, Μπίμπας Αριστείδης, Τσεγκής Γεώργιος, Γκαμίλη – Σιάννα
Ελένη, Πιτσάς Γεώργιος, Τσαμαδός Ιωάννης, Αποστόλου Παναγιώτης, Δρούζας Χρήστος, Μαυραγάνης Γεώργιος, Αντωνόπουλος Ιωάννης, Στρίγκου – Φωστίνη Άννα, Λάμπρου Αναστάσιος,
Γούτος Λάζαρος, Κρητσωτάκης Ιωάννης, Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, Φλωρής Εμμανουήλ, Μίζης Δημήτριος και Τόκας Αναστάσιος.

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ