18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Προκηρύξεις | 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Α.Π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου
Ερμιονίδας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Ερμιονίδας, για την περίοδο
2020-2021 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 3615/
ΤΕΥΧΟΣ Β’ 31-8-2020
θα προσλάβει (2) δύο Πτυχιούχους Φυσικής
Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με
ωρομίσθια αποζημίωση για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως
31/05/ 2021.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καθηγητής/τρια
Φυσικής Αγωγής
1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
Καθηγητής/τρια
Φυσικής Αγωγής
1 Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του
υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική
απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα
ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας Μ. Μερκούρη 11
Κρανίδι 21300.
Πληροφορίες στο τηλ
. 2754360001-2754360030
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
ΦΕΚ 461/Β’/14-2-2020.

 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση
άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Ο Πρόεδρος
ΝΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ