14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Προκηρύξεις | 10 Οκτωβρίου 2020
Προκήρυξη για Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση του παραγόμενου  υπολείμματος)», προϋπολογισμού 247.969,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (199.975,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής Ο.Τ.Α.

Ταχυδρομική διεύθυνση ΟΔΟΣ: ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 11

Πόλη ΚΡΑΝΙΔΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός 21300

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS NUTS1:EL6(Γεωγραφική Ομάδα: Κεντρική Ελλάδα)

NUTS2:EL65(Περιφέρεια: Πελοπόννησος)

NUTS3:EL651(Νομός: Αργολίδας GR251)

Τηλέφωνο 2754360002

Φαξ 2754023667

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

m.ermionidas@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Πασιαλής

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο

(URL)

http://www.ermionida.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης (η υπ’ αριθμ. 19/2020 μελέτη, η προκήρυξη, η διακήρυξη, το Τευδ, κ.λπ) θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Πασχαλίδου Δήμητρα). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 90510000-5

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών της διαχείρισης (μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση του υπολείμματος που θα προκύψει) συνολικής ποσότητας 2.105,00 τόνων προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων, η οποία ενδεικτικά επιμερίζεται σε 500,00 τόνους Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (υλικό του «καφέ» κάδου) και 1.605,00 τόνων Αποβλήτων από Ανακυκλώσιμα Υλικά πλην αποβλήτων συσκευασιών (υλικό του «πράσινου» κάδου). Τα παραπάνω διακριτά προ-διαλεγμένα ρεύματα αποτελούν αντικείμενο προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), που υλοποιείται στο σύνολο των Κοινοτήτων που συνθέτουν τον Δήμο Ερμιονίδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τόνο προ-διαλεγμένου ρεύματος ανεξαρτήτου ποιοτικής σύστασης και για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της Υπηρεσίας (μεταφορά, επεξεργασία και περαιτέρω διαχείριση υπολείμματος επεξεργασίας) ανέρχεται σωρευτικά σε 95,00€ ανά τόνο (πλέον ΦΠΑ 24%). Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε 199.975,00, ευρώ προ ΦΠΑ ή 247.969,00 ευρώ με ΦΠΑ. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του αντικειμένου της διακηρυσσόμενης Υπηρεσίας και όχι για μέρος αυτής.

5.Διάρκεια σύμβασης: Οι προς παροχή υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα εκτελεστούν μέσα σε ενδεικτικό χρονικό διάστημα 4,0 μηνών. Στην περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να έχει εξαντληθεί η συνολική ποσότητα των 2.105,00 τόνων προδιαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων, τότε το χρονικό αυτό διάστημα των 4,0 μηνών δύναται να παραταθεί μέχρι την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος. Επίσης στην περίπτωση που το συμβατικό τίμημα εξαντληθεί πριν παρέλθει η προαναφερόμενη χρονική διάρκεια, θεωρείται αυτονόητο και προφανές ότι, με την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος αυτόματα λήγει και η σύμβαση.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7.Προυποθέσεις συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής: Δικαίωμα συμμετοχής στo διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει, θα πρέπει να νομιμοποιούνται να εκτελούν τις δημοπρατούμενες υπηρεσίες και να διαθέτουν τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την τεχνογνωσία, την φερεγγυότητα και την εμπειρία, που απαιτούνται από την αναλυτική διακήρυξη για την υλοποίηση τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης (Λόγοι αποκλεισμού). Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία αναλύονται ενδελεχώς στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.8 της Διακήρυξης καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).

8. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 4.000,00 €, (ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α.), θα απευθύνεται στο Δήμο
Ερμιονίδας και θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ την 9η /10/2020 ημέρα Παρασκευή. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 12η/10/2020 και η ώρα έναρξης η 8:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 25η /10/2020 και η ώρα λήξης 23:59 Η Ηλεκτρονική  ποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων των οικονομικών ετών 2020 και 2021 στο πλαίσιο πολυετούς υποχρέωσης, με κατανομή ανά έτος ως εξής: α)2020: € 50.000,00 και β)2021: € 197.969,00. Το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο έτος 2020 πρόκειται να βαρύνει τον Κ.Α.:20.6162.002 του προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος έτους. Έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και η επ’ αυτής βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

14. Προδικαστικές προσφυγές: Υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης. Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης  ροδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα Τηλέφωνο : +30 2132141216 Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 15. Γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται ενδελεχώς στις παραγράφους 4,5,6 της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τα τεύχη της σύμβασης, το ΤΕΥΔ σε επεξεργασιμη μορφή και η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων βρίσκονται στο:https://cloudup.com/cArU97RbvLE