02 Απριλίου 2020 Τελευταία ανάρτηση:Παράταση προθεσμίας οφειλών
Προκηρύξεις | 06 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2020 Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

Αρχεία

200306-ΑΠ2047_ΤΣΙΜ ΕΡΜ_2020-04-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΒΙΡΩΡΡ-ΝΕΞ 200200- aa 04 2020- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜ ΟΔΩΝ 2020 ΔΕ ΕΡΜ ΤΕΥΔ