20 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Αναβαθμίστηκε το Ειρηνοδικείο Μάσσητος Κρανιδίου σε Περιφερειακό Πρωτοδικείο
Νέα & Ανακοινώσεις | 24 Αυγούστου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Λ.Τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με σύστημα επί μέρους ποσοστών (σε ακέραιες μονάδες % αρ95.2.α) έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ, με αρ. μελ.:09/2016, προϋπολογισμό 98.079,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΔΑΜ: 18PROC003589674

Αρ. Πρωτ.:  προκήρυξης 903/21-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΠΟΛΘΛ-ΖΩΖ)

Αρ, πρωτ. διακήρυξης 902/21-08-2018

Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cc_OgFo2zH9