18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 07 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΕΡΜΙΟΝΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

 

                                                                 ΑΔΑ:92ΡΩΩΡΡ-Μ6Ρ

 Αρ. Πρωτ.4192 /04-06-2021

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΕΡΜΙΟΝΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΕΡΜΙΟΝΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με αρ. μελ.:08/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.315,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι, 21300

Τηλ. επικ.: 2754361431 , Telefax:        2754023668

E-mail επικ.: ant.despoina1976@com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και ΝΕΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΕΡΜΙΟΝΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

2.2          Κωδικός CPV:        45233142-6: Εργασίες επισκευής οδών

2.3          Κωδικός NUT εκτέλεσης:    EL651

4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν τόσο στην επούλωση λάκκων όσο και στην ασφαλτόστρωση, κατά τμήματα, και επισκευή διαφόρων οδών στη Δ.Ε. Ερμιόνης.

5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 74.315,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 44.164,90 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.949,68 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.817,19 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 0,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 59.931,77 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 14.315,39 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

 

7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.

8 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7334.010, του προϋπολογισμού 2021 της αναθέτουσας αρχής με τίτλο:  Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Ερμιόνης  -Φιλόδημος ΙΙ και προέρχεται  από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/νση Οικ. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε ύστερα από την με α.π. 30292/19.04.2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ . Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15-06-2021 (ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4 Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

1 Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, στην Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.198,00 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 17-01-2022.

4 Υποβολή ΤΕΥΔ: απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6 Επιμέρους τμήματα: δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

7 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 125, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Πρόσθετα στοιχεία

1 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και ΝΕΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

2 Σχετικές αποφάσεις:

– η με αρ.πρωτ. την με α.π. 30292/19.04.2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα : Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

– η απόφαση με αριθμό 95/26.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΞΑΩΡΡ-ΖΤ3) που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της μελέτης  και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

– η υπ.αρ. 245/28.05.2021 αίτηση ανάληψη υποχρέωσης (21REQ008684421 2021-05-31)

– η υπ.αρ.1283/28.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (21REQ008684436 2021-05-31)

– η απόφαση με αριθμό 108/31.05.2021 που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

 

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τα τεύχη της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο:  https://cloudup.com/czV2bh3VYI9