25 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να καταδικάσει τους τραμπουκισμούς και τις αγοραίες συμπεριφορές αιρετών της παράταξής του
Νέα & Ανακοινώσεις | 07 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

 

Αρ. Πρωτ. 497 /01.06.2021

   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, με αρ. μελ.:2017_10(2021), συνολικού προϋπολογισμού 35.079,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ερμιονίδας

Οδός: Ερμιόνη, 21051

Τηλ. επικ.: 2754360217, Telefax:        2754031298

E-mail επικ.: ant.despoina1976@com, Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ερμιονίδας: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

2 Κωδικός CPV: 45233222-1: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση τμήματος οδού στο νότιο λιμένα Ερμιόνης.

5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 35.079,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 20.110,20 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.619,84 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.559,51 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 000,00 Ευρώ

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 28.289,55 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 6.789,49 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

 

7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: εξήντα (60) ημέρες.

8 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7326.12, του προϋπολογισμού 2021 της αναθέτουσας αρχής. Οι πιστώσεις προέρχονται από ιδίους πόρους.

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2 Λοιπά:

Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15-06-2021 (ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4 Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

1 Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, στην Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2 Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

3 Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 566,00  ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 15-01-2022.

4 Υποβολή ΤΕΥΔ: απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

7 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9   Σύστημα : Το σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς περιγράφεται στο αρ. 95.2.α του Ν.4412/2016   και είναι σε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών και η προσφορά εκφράζεται   σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και γίνεται έλεγχος ομαλότητας.

 

Πρόσθετα στοιχεία

1 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση με αριθμό 10/12-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΖΜΟΛΘΛ-Β0Ο) που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας για την αποδοχή της μελέτης.

– η υπ. αρ. 318/14-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008464894 2021-04-14)  διαπίστωση -αποτύπωση πρωτογενούς αιτήματος

– η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α21/15-04-2021 αρ. πρωτ.:321- (ΑΔΑΜ: 21REQ008474404 2021-04-15 και ΑΔΑ: 95Η2ΟΛΘΛ-Ζ5Θ).

– η απόφαση με αριθμό 51/31-05-2021 (ΑΔΑ: 6318ΟΛΘΛ-ΠΚΩ) που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και τη  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 

 

Φλωρής Π. Εμμανουήλ

Τα τεύχη της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο:https://cloudup.com/cP-ZhIp3meF