24 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου
Νέα & Ανακοινώσεις | 24 Δεκεμβρίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Α/Α Είδος Τεμάχια CPV
1 Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα 1 34144512-0

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 ευρώ προ ΦΠΑ ή  60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερμιονίδας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20-7132.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018 του Δήμου Ερμιονίδας.

Τα συμβατικά τεύχη καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο :

https://cloudup.com/cKzMOaN52bI