21 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διακήρυξη για Πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 19 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ.πρωτ.:7576/18.10.2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018, με αρ. μελ.: 08/2018, συνολικού προϋπολογισμού 999,00 Ευρώ, ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας

Οδός: Κρανίδι 21300

Τηλ. επικ.: 2754361431

Telefax: 2754023668

E-mail επικ.: despoina1976@gmail.com

Ιστοσελίδα: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

2 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Αντωνιάδου Δέσποινα, τηλ:2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Στοιχεία σύμβασης- έργου

1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2018»

2 Κωδικός CPV: 45233142-6 -Εργασίες επισκευής οδών                                                                                                          

3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες που περιλαμβάνει εργασίες για την επισκευή φθαρμένων    επιφανειών  τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.

5 Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.125 του Ν.4412/2016 σε ακέραιες μονάδες ενιαίου ποσοστού % έκπτωσης.

6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 999,00 Ευρώ

ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 976,80 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 915,82 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 783,89 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση

ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 676,51 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 322,36 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες.

8 Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7334.001 , του προϋπολογισμού 2018 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ

Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

1 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2 Λοιπά: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

Διαδικασία

1 Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» και ιδιαίτερα με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

3 Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η

11.2018 (ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 )

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός και η υποβολή προσφορών θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο: https://www.promitheus.gov.gr/ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα.

4 Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Προσφορές

1 Υποβολή προσφορών:

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

2 Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 13 και 24 της διακήρυξης και οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

3 Εγγύηση συμμετοχής: Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.193,53 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 02.06.2019.

4 Υποβολή ΤΕΥΔ: Απαιτείται η υποβολή του ΤΕΥΔ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου σε κάθε σελίδα, σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της διακήρυξης.

5 Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

7 Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες.

8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Πρόσθετα στοιχεία

1 Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

2 Σχετικές αποφάσεις:

– η απόφαση με αριθμό 194/08.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΥ3ΩΡΡ-Η29) που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας  για την αποδοχή των μελετών και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

– η από 15.10.2018 αίτηση ανάληψης δαπάνης (πρωτογενές αίτημα)  (ΑΔΑΜ18REQ003863372 2018-10-18)

– η υπ.αρ. 965/15.10.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:18REQ003863395 2018-10-18)

– η απόφαση με αριθμό 98/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΖ9ΒΩΡΡ-Ν5Μ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας  για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης,

– η απόφαση με αριθμό 10/12.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΡ1ΩΩΡΡ-ΠΚ7) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας , για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

  Δημήτριος Σφυρής

 Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/cJHrBKn4Ecp