25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
Νέα & Ανακοινώσεις | 13 Οκτωβρίου 2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού:Υπηρεσίες καθαριότητας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι  Τ.Κ. : 21300

τηλ:  2754.360.030

fax : 2754-0-23667

e-mail : npkpappderm@yahoo.gr


Αρ. Πρωτ.:  1079/12-10-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ προϋπολογισμού 59.040,00 ευρώ χωρίς το  Φ.Π.Α. ή 73.209,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                             Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας.

Οδός:                                                    Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                      2754360030

Telefax:                                                 2754023667

E-mail:                                                   npkpappderm@yahoo.gr

Κωδικός NUTS:                                    EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στο  www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας, Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: Αντωνοπούλου Ελένη  τηλ.2754.360.030)

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

npkpappderm@yahoo.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 90910000-9 –Υπηρεσίες καθαρισμού
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου  της εκτέλεσης της υπηρεσίας:     EL651
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
 5. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: εννέα (9) μήνες
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάσταση τους .
 7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 26η Οκτωβρίου  του 2017 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Εγγύηση συμμετοχής: 1.180,80€
 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες.
 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70-6278, του προϋπολογισμού 2017 και 2018 της Αναθέτουσας Αρχής .
 12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 14. Σχετικές αποφάσεις: η με αριθ. 123/2017 (ΑΔΑ:9ΗΙΤΟΛΤΞ-3ΘΟ)  απόφαση που έλαβε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου  Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας για την έγκριση της μελέτης, την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και  τον ορισμό των απαιτούμενων επιτροπών.

H Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Κυριακή Μήτσου

Τα έγγραφά της σύμβασης βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/chaTFXTamqi

To ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται:

https://cloudup.com/cxonfpACjdR