23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Παπαρσένη

Τ.Κ. 213 00 Κρανίδι

( 2754361431

Fax: 2754023481

e-mail: ant.despoina1976@gmail.com

Πληροφορίες : Αντωνιάδου Δέσποινα

 

 

Αρ. Πρωτ.: 8362 / 20 – 09 -2017

 

“Ανάπλαση δημοτικής οδού που οδηγεί στο πορθμείο της Κόστας (προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. -αυτεπιστασία)

Αρ. Μελ.: 50 /2017

Προϋπολογισμού : 51.987,00€

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2017

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

                                          Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (α.α.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια αδρανών και άλλων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την “Ανάπλαση δημοτικής οδού που οδηγεί στο πορθμείο της Κόστας (προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. – αυτεπιστασία)”  προϋπολογισμού  δαπάνης 41.925,00€ χωρίς το Φ.Π.Α ή 51.987,00€ με το Φ.Π.Α (24%).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:                        Δήμος Ερμιονίδας

Οδός:                                                   Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300

Τηλ.:                                                     2754360022

Telefax:                                               2754023668

E-mail:                                                 kranidi1@otenet.gr

Κωδικός NUTS:                                EL651

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431) ή και  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 44313000- 7, 14211000-3, 44111200-3, 44921200-4, 44171000-9,14212000-0
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL651
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αδρανών υλικών και λοιπών υλικών
 5. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορές για ένα η περισσότερα ή για όλα τα τμήματα (είδη) του ενδεικτικού προϋπολογισμού )α/α)
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
 7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης προμήθειας: H προμήθεια και παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται τμηματικά επί τόπου των έργων, που θα υλοποιηθούν,  εντός εικοσιτετραώρου ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου και σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων αυτών.
 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις   του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ′ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 3η Οκτωβρίου του 2017 (ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Εγγύηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής μαζί με την προσφορά τους για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των τμημάτων (ειδών) του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (838,50€)
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννέα (9) μήνες.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Νόμισμα :Ευρώ
 6. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 30-7334.005 του προϋπολογισμού 2017 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017.
 7. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr)

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

https://cloudup.com/cATOFe6ogdN