14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 27 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση 11ης-2020 Συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

Αρ.Πρωτ. 2685

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η λήψη των αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασιών»

ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Μικροβιακή απολύμανση σε κτίρια – κοινόχρηστους χώρους – μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 3ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

ΘΕΜΑ 4ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ««ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2020»

ΘΕΜΑ 5ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ««ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2020»

Η ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.