22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 01 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση 2η Τακτική Συνεδρίασης του ∆.Σ. της A/θµιας Σχολικής Επιτροπής

2η Πρόσκληση 2024