25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
Νέα & Ανακοινώσεις | 10 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΔΑ:ΩΘΟΗΩΡΡ-Σ92

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δήμος Ερμιονίδας                                                Αρ. Πρωτ. :1099 /10-2-2020

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

σας προσκαλεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, με αρ. μελ.:05 /2020, συνολικού προϋπολογισμού

74.160,00 Ευρώ, ως εξής:

1. Αναθέτουσα Αρχή

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας Οδός: Κρανίδι, 21300 Τηλ. επικ.: 2754361431, Telefax: 2754023668 E-mail επικ.: ant.despoina1976@gmail.com Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651 Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Οι καλούμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2. Στοιχεία σύμβασης- έργου

2.1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

2.2 Κωδικός CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

2.3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

2.4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Κρανιδίου.

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 74.160,00 Ευρώ ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 44.072,65 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.933,08 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.800,86 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 0,00 Ευρώ ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 59.806,59 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 14.353,58 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

2.7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: έξι (6) μήνες.

2.8 Χρηματοδότηση Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7333.016, του προϋπολογισμού 202020 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις του Π.Δ.Ε., της ΣΑΕ871, του έργου 2018ΣΑ87100005 «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018″.

3. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

3.2 Λοιπά: Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

4. Διαδικασία

4.1 Είδος διαδικασίας: Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 14-02-2020 (Παρασκευή και ώρα 10:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης.

4.4 Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 5. Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών: Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης.

5.2 Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης. Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης. Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ: Δεν προβλέπεται η υποβολή ΤΕΥΔ, αλλά η υποβολή των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης (βλ. αρ. 24 διακήρυξης).

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

5.7 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

5.8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σε ακέραιες μονάδες %, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 125, ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.

6. Πρόσθετα στοιχεία

6.1 Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και αποστέλλεται στους τρεις (3) οικονομικούς φορείς, στους οποίους ανατίθεται.

6.2 Σχετικές αποφάσεις: – η απόφαση με αριθμό 55/27-02-2019 που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για την αποδοχή της πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την απόφαση Β/ΦΠΡ07/οικ762/18-02-2019 (ΑΔΑ: 6634465ΧΘΞ-5Θ0) και την κατανομή του ποσού σε επιμέρους έργα.

– η απόφαση Γ.Γ.Π.Π. με Α.Δ.Α. : ΨΣΞΓ46ΜΚ6Π-ΥΔΦ για κήρυξη σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 1-4-2020

– η από 91/10.02.2020(ΑΔΑ: Ω800ΩΡΡ-ΕΞ4 και ΑΔΑΜ: 20REQ006265523 2020-02-10) αίτηση ανάληψης υποχρέωσης.

– η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 91/10-02-2020 (20REQ006265523 2020-02-10 ΑΔΑ: Ω800ΩΡΡ-ΕΞ4)).

– η απόφαση με αριθμό Α.Ο.Ε. 13/10-02-2020(ΑΔΑ: ΨΠ6ΡΩΡΡ-ΣΜ3) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας για την αποδοχή των μελετών, την έγκριση εκτέλεσης του έργου, την κατάρτιση των όρων διενέργειας της διαδικασίας και για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης του έργου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη σελίδα:

https://cloudup.com/cptChVbpDgV