25 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να καταδικάσει τους τραμπουκισμούς και τις αγοραίες συμπεριφορές αιρετών της παράταξής του
Νέα & Ανακοινώσεις | 13 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Κρανίδι, 13.03.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 2376

Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 18.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. Η λήψη των αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

  1. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
  2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΩ4ΩΡΡ-ΕΑ4) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών οφειλών στο πλαίσιο διακανονισμών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. από το Δήμο Ερμιονίδας για τη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης»
  3. Αντικατάσταση μελών Επιτροπών Ν. 4412/2016
  4. Ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στο Κρανίδι
  5. Ορισμός δικηγόρων
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2020

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου